SVEIKINIMAI
VUSA VALDYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

Trumpai apie VU SA

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA)– seniausia ir didžiausia Lietuvoje ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentams Universitete ir už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

VU SA – tai 15 atstovavimo funkciją atliekančių padalinių kiekviename kamieniniame akademiniame padalinyje, 15 programų, klubų ir projektų ir viešųjų įstaigų (PKP), Centrinis biuras, koordinuojantis padalinius ir PKP, bei Vilniaus universiteto Studentų savivaldos Alumni draugija. Šiuo metu VU SA vienija apie 1 000 narių.

VU SA:

 • atstovauja studentams – gina studentų teises Universiteto valdymo organuose ir nacionaliniu lygmeniu;
 • prisideda prie studijų proceso tobulinimo Universitete, yra visų svarbiausių Vilniaus universiteto valdymo institucijų dalis;
 • rūpinasi socialine gerove – užtikrina patogią ir studentams pritaikytą aplinką, rūpinasi studentų integracija, dalyvauja skirstant stipendijas;
 • organizuoja turiningą laisvalaikį;
 • skleidžia informaciją – rūpinasi, kad visos svarbiausios naujienos pasiektų studentus.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės strategija:

Vizija – atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui vieningoje Vilniaus universiteto bendruomenėje.

Misija   – efektyviai atstovaujant Vilniaus universiteto studentams bei puoselėjant universitetinę kultūrą kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Vertybės:

 • atvirumas
 • atsakomybė
 • veiklos kokybė
 • vieningumas
 • tobulėjimas

Strateginės kryptys:

 • kokybiškos studijos ir joms pritaikyta aplinka
 • stipri organizacija
 • darni universitetinė bendruomenė


VU SA PARLAMENTAS

VU SA Parlamentui pirmininkavo Aistė Pačebutaitė (iki 2021 m. kovo mėn.) ir Augustė Grakavinaitė (nuo 2021 m. kovo mėn.).

2020–2021 m. VU SA Parlamentą sudarė:

 • CHGF: Jorigis Marčėnas, Egita Banevičiūtė,Lavija Žibutytė
 • EVAF: Nadia Ronlev, Juozas Ėmužis, Ugnė Stulpinaitė
 • FILF: Elena Pranevičiūtė, Simonas Granskas, Marta Vinclavaitė
 • FSF: Domantė Dargevičiūtė, Aistė Pačebutaitė (iki 2021 m. kovo mėn.), Viltė Jankauskaitė (nuo 2021 m. kovo mėn.), Aistė Rinkevičiūtė
 • FF: Raimondas Šiškevičius, Kamilė Kandrotaitė, Arnas Pukinskas
 • GMC: Martynas Arbačiauskas, Eglė Jašinskaitė, Ilvika Maleckaitė
 • IF: Augustė Grakavinaitė, Modestas Baranskas, Goda Žvirblytė
 • KnF: Neda Žutautaitė, Darius Balandis, Martynas Gasparaitis
 • KF: Kristijonas Ražickas, Kamilė Gineikaitė, Ugnė Unguraitytė
 • MIF: Rita Žilinskaitė, Gintarė Aliukonytė, Nikita Gladčenko
 • MF: Tautvydas Petkus, Emilija Narušytė, Matas Nasvytis
 • ŠA: Paulius Ladukas (nuo 2021 m. vasario mėn.), Akvilė Bušininkaitė (nuo 2021 m. vasario mėn.), Ieva Šukytė (nuo 2021 m. vasario mėn.)
 • TSPMI: Julija Jarutytė, Gabija Daunoravičiūtė, Vilius Mickūnas
 • TF: Airina Mikulėnaitė, Artūras Anisimenka, Dominykas Mačanec
 • VM: Justinas Brazaitis, Deividas Tokaris, Laurita Vinciūnaitė

VU SA Parlamentas – VU SA valdymo organas, svarstantis svarbiausius socialinius ir akademinius, su studentais susijusius ar kitus VU SA strateginius klausimus. Parlamentą šiais metais sudarė 46 asmenys – 3 daugiau po VU SA ŠA steigiamosios konferencijos. Parlamentą sudaro organizacijos prezidentas, atstovavimo funkciją vykdančių VU SA padalinių pirmininkai ir po du atstovus iš kiekvieno padalinio. Parlamento darbą organizuoja pirmininkas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 14 VU SA Parlamento posėdžių (iš jų – 6 elektroniniai ir 8 nuotoliniai).

Parlamente buvo patvirtinti VU SA CHGF, VU SA ŠA, programos „Be etikečių“, programos „Sąžiningai“ nuostatai, sudarytos laikinosios darbo grupės pozicijoms dėl lygių galimybių, dėl pagalbos COVID-19 pandemijos metu, dėl praktikų vykdymo tvarkos Vilniaus universitete. Taip pat sudaryta darbo grupė, skirta dirbti prie Vilniaus universiteto stipendijų sistemos atnaujinimo, Parlamente išrinkti studentų atstovai į VU Senatą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtinti darbo reglamento pakeitimai dėl socialinių-akademinių žinių testo laikymo laikotarpio, tvirtintas Parlamento metų veiklos planas, VU SA 2020–2021 metų veiklos planas, 2020–2021 metų veiklos strateginės gairės, VU SA Studentų darbo programa, VU SA 2021 metų finansinis planas, nutarimas dėl laikinųjų VU SA padalinio ataskaitinės-rinkiminės konferencijos organizavimo nuotoliniu būdu rekomendacinių gairių ir specialiųjų įgyvendinimo sąlygų, nutarimas palaikyti „Vilniaus liberalaus jaunimo“ poziciją, raginančią LR Seimo narius palaikyti mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizacijos įstatymo projektus, kreipimasis dėl studentų protestų Turkijoje.

Sudarytos laikinosios darbo grupės, skirtos parengti rezoliucijas dėl emocinės aplinkos klausimo / rekomendacijų, dėl įsidarbinimo ir darbo studijų metu.

Patvirtintos rezoliucijos dėl emocinės gerovės aukštojoje mokykloje, dėl studentų darbo studijų metu, dėl lygių galimybių užtikrinimo ir įvairovės skatinimo Vilniaus universitete. Patvirtinta pozicija dėl pagalbos COVID-19 pandemijos metu nukentėjusiems studentams.

Viename iš Parlamento posėdžių apie 2020 metų aukštojo mokslo apžvalgą diskutuota su LR švietimo, mokslo ir sporto viceministru Gintautu Jakštu. Kitame posėdyje apie Vilniaus universiteto 2021–2025 m. strateginį veiklos planą kalbėtasi su VU rektoriumi Rimvydu Petrausku.

VU SA Parlamento teisės darbo grupė

Teisės darbo grupė yra nuolatinė VU SA Parlamento darbo grupė. Pagrindinis Teisės darbo grupės tikslas – užtikrinti VU SA veiklą reglamentuojančių dokumentų atitiktį aukštesnės galios dokumentams, teikti teisines išvadas.

Ataskaitiniu laikotarpiu Teisės darbo grupę sudarė Artūras Anisimenka (darbo grupės pirmininkas), Vanesa Ražinskytė, Vytautas Pasvenskas, Dominykas Mečanec, Airina Mikulėnaitė, Rūta Dikčiūtė.

Rezoliucija dėl emocinės gerovės aukštojoje mokykloje

VU SA Parlamentas priima šią rezoliuciją, patvirtindamas principines nuostatas dėl emocinės gerovės universitete, už kurios puoselėjimą yra atsakingas kiekvienas Vilniaus universiteto bendruomenės narys. Siekiant pagerinti Universiteto bendruomenės emocinę būklę, ypač svarbu daugiau dėmesio skirti psichologinės pagalbos teikimui aukštojoje mokykloje. Nors tam tikrų veiksmų Universitete imamasi, šiuo metu esamų priemonių nepakanka. Universitetas turi siekti visapusiškai spręsti emocinės aplinkos klausimą.

VU SA studentų darbo programa

Norėdama sudaryti sąlygas turėti galimybę nedirbti ir pagerinti aukštojo mokslo bendruomenės materialines sąlygas VU SA:

1.1. vadovaujasi nuostata, kad studijų proceso dalyviams turi būti suteiktos visos kokybiško studijų proceso įgyvendinimui reikalingos priemonės ir infrastruktūra;

1.2. bendradarbiauja su didesnio aukštojo mokslo ir studijų finansavimo siekiančiomis ir kitomis organizacijomis.

Rezoliucija dėl studentų darbo studijų metu

Universitete svarbiausia yra studijų ir mokslo kokybė. VU SA laikosi pamatinio principo, kad nepaisant materialinių sąlygų studentas turi turėti galimybę visą savo laiką paskirti tik studijoms, o papildomas veiklas rinktis laisva valia. Reikšminga šalies studentų dalis galėtų daugiau laiko skirti studijoms ir mokslui, jeigu dėl materialinių priežasčių nebūtų priversta dirbti, studentų darbas dėl pragyvenimo turi neigiamos įtakos studijų kokybei, o dabar studentams suteikiamos materialinės paramos nepakanka išspręsti šios problemos. Į tai atsižvelgdamas VU SA Parlamentas priima principines nuostatas, kuriomis vadovaujantis turėtų būti sprendžiama studentų darbo dėl materialinių priežasčių problema.

Pozicija dėl pagalbos COVID-19 pandemijos metu nukentėjusiems studentams

VU SA Parlamentas atkreipia dėmesį į šalyje susidariusią ekstremalią situaciją, kuri smarkiai paveikė Vilniaus universiteto bendruomenę. COVID-19 sukelta pandemija universitetiniam gyvenimui turėjo ne tik tiesioginės (užsikrėtę virusu arba su sergančiuoju turėję kontaktą privalo izoliuotis), bet ir netiesioginės įtakos (artimojo netektis, atleidimas iš darbo ir kitos asmeninės problemos).

Rezoliucija dėl lygių galimybių užtikrinimo ir įvairovės skatinimo Vilniaus universitete

VU SA Parlamentas priima šią rezoliuciją, patvirtindamas principines nuostatas dėl lygių galimybių užtikrinimo kiekvienam akademinės bendruomenės nariui ir narei Vilniaus universitete. Geresnis socialiai jautrių grupių integravimas į aukštojo mokslo bendruomenę leidžia sumažinti socialinę nelygybę ir teikia naudą ne tik pačiam individui, bet ir universiteto akademinei bendruomenei bei visuomenei. Sudarant galimybes kiekvienam asmeniui išpildyti savo potencialą yra didinamas tarpusavio supratimas bei kuriama sveikesnė, pilietiškai aktyvesnė ir talentingesnė visuomenė, prisidedanti prie valstybės tarptautinio konkurencingumo didinimo. Dėl šių priežasčių Universitetas visuose socialinės dimensijos koncepcijoje išskirtuose lygmenyse – (I) prieš stojant (angl. before entry); (II) stojimo metu (angl. at entry); (III) studijų metu; (IV) pereinant į darbo rinką – privalo skirti daugiau dėmesio nereprezentuojamų grupių poreikių įvertinimui ir lygių galimybių užtikrinimui.

VU SA tyrimo dėl praktikų atlikimo tvarkų Vilniaus universitete išvadų apžvalga

VU SA Parlamentas apžvelgia esamą situaciją ir pateikia siūlymus dėl praktikų atlikimo ir visų Vilniaus universitete esančių procesų, susijusių su studentų praktikų atlikimu. VU SA patvirtindama principines nuostatas dėl praktikų atlikimo Vilniaus universitete, mato kokybiškas praktikas kaip kertinį studijų kokybės aspektą, todėl šiame dokumente įvardiname studentams kylančias problemas ir teikiame pasiūlymus jų sprendimui.

Siekiant, kad praktikų metu vykdomos užduotys būtų susijusios su studijuojamu dalyku, būtina praplėsti Universiteto komunikaciją su socialiniais partneriais visais lygmenimis. Studijų programų komitetai arba atitinkami organai turi užtikrinti, kad studijų metu suteikiamos žinios ir metodai atitiktų realius rinkos poreikius, o socialiniai partneriai vykdyti praktikas, atitinkančias studijų dalyką. Tuo tarpu akademiniai padaliniai turi šį procesą prižiūrėti ir formuoti platų socialinių partnerių ratą. Svarbu siekti, kad studijų programų kokybė taptų ne vien dėstytojų ar studentų poreikiu, tačiau ir verslo atstovų, valstybinių organizacijų ar mokslinių centrų, kurie samdys absolventus, interesu.


VU SA TARYBA

2020–2021 m. VU SA Tarybą sudarė:

 • VU SA Prezidentas: Justas Kvedaravičius
 • VU SA CHGF: Jorigis Marčėnas
 • VU SA EVAF: Nadia Ronlev
 • VU SA FF: Raimondas Šiškevičius
 • VU SA FILF: Elena Pranevičiūtė
 • VU SA FSF: Domantė Dargevičiūtė
 • VU SA GMC: Martynas Arbačiauskas
 • VU SA IF: Augustė Grakavinaitė
 • VU SA KF: Kristijonas Ražickas
 • VU SA KnF: Neda Žutautaitė
 • VU SA MF: Tautvydas Petkus
 • VU SA MIF: Rita Žilinskaitė
 • VU SA ŠA: Paulius Ladukas
 • VU SA TF: Airina Mikulėnaitė
 • VU SA TSPMI: Julija Jarutytė
 • VU SA VM: Justinas Brazaitis

VU SA Taryba – VU SA valdymo organas, sprendžiantis bendradarbiavimo ir organizacijos vidaus klausimus. Šį valdymo organą sudaro atstovavimo funkciją vykdančių Organizacijos padalinių vadovai (pirmininkai) ir prezidentas, kuris organizuoja šio valdymo organo veiklą. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 11 VU SA Tarybos posėdžių. VU SA Taryba svarstė ir priėmė sprendimus dėl institucinio stiprinimo, vidaus reikalų ir biudžeto.

Vidaus klausimai

VU SA Taryba ataskaitiniu laikotarpiu patvirtino VU Institucinio stiprinimo fondo sudėtį, taip pat tvirtino padalinių socialinio-akademinio proceso, marketingo, organizacinės sričių bei atstovų koordinatorių pareigybių aprašus.

VU SA Taryba priėmė sprendimus:

 • atsižvelgiant į VU SA Revizijos komisijos išvadas, nutarta atnaujinti VU SA archyvą;
 • pagal strateginį tikslą sukurti ir vykdyti VU SA konsultavimo proceso sistemą bei 30 proc. sumažinti studentų neigiamų atsiliepimų apie konsultavimą. Dėl to nutarta suburti VU SA konsultavimo darbo grupę e. konsultavimo sistemai sukurti (konsultuoti socialiniais, akademiniais, LSP klausimais, studentų saviraiškos galimybėmis Universitete, pavyzdžiui, PKP, Universiteto teikiamomis paslaugomis, kuratoriai turėtų konsultuoti bendrabučių, transporto, dėstytojų ir kt. temomis);
 • dėl vėlesnio narių įtraukimo į VU SA veiklą pratęsti socialinių-akademinių žinių testo laikymo laikotarpį iki lapkričio 15 d., o narių sąrašus atsiųsti iki lapkričio 20 d.;
 • pasiūlymą pasirašyti Vilniaus liberalaus jaunimo poziciją, dėl mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo, nuspręsta svarstyti VU SA Parlamente;
 • suburti darbo grupę dėl narystės organizacijoje klausimo. Darbo grupę sudaro atstovai iš skirtingų VU SA organų (Institucinio stiprinimo fondo, Biuro bei Tarybos). Darbo grupės tikslas – peržiūrėti narystės pobūdį ir narystės klausimą organizacijoje. Apžvelgiant organizacijoje vykstančius procesus, narių išsakytas idėjas, darbo grupė ruošia siūlymus, skirtus narystės efektyvinimui.

REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių ir kitų VU SA struktūrinių vienetų, taip pat VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos patikrinimą atliekanti kontrolės institucija. Komisiją sudaro penki nariai, renkami VU SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu Revizijos komisiją sudarė:

 • Haroldas Vitunskas (komisijos pirmininkas)
 • Bernadeta Dikčiūtė
 • Milda Girdenytė
 • Erika Nedvecka
 • Dominyka Žukovska


2020–2021 m. Revizijos komisija sudarė naują veiklos vertinimo metodiką ir pagal ją atliko tarpinį bei galutinį veiklos vertinimus. Vertinimo metu Revizijos komisija reguliariai palaikė ryšį su revizuojamais vienetais, tikrino VU SA, VU SA P, VU SA PKP, VU SA DAG narių, VU SA ISF ir VU SA Parlamento atitiktį kiekybiniams bei kokybiniams vertinimo kriterijams, įvertino veiklą vykdant apklausas ir susitikimus su revizuojamais vienetais.

Naujos vertinimo metodikos kūrimo ir revizuojamų vienetų vertinimo procese įvyko 2 atviri Revizijos komisijos posėdžiai ir 70 uždarų darbinių sesijų. Revizijos komisija dalyvavo Parlamento ir Tarybos posėdžiuose, organizacijos vykdomuose mokymuose, įvykdė 272 susitikimus su revizuojamais vienetais bei paleido 10 vertinimo apklausų. Taip pat Revizijos komisija raštu pateikė atsakymus į VU SA narių užklausas, susijusias su VU SA veikla bei teisės aktais

Organizacijos veiklos vertinimo rezultatus Revizijos komisija teikia VU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu (su vertinimo metodika ir išvadomis galima susipažinti  vusa.lt).
VUSA 2020–2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

VU SA 2020–2021 metų veiklos plane nurodomi pagrindiniai šių metų tikslai ir uždaviniai. Planas yra skirtas numatyti VU SA veiklos prioritetus, kuriais būtų kuriama vieninga ir atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto bendruomenėje ir sistemingai pasiruošti šių veiklų įgyvendinimui.

VU SA metų veiklos planas yra sudarytas iš strateginių tikslų ir VU SA padalinių išsikeltų tikslų. Strateginiai tikslai – tai tikslai, kuriais siekiama permainų viso Universiteto mastu. Ši sąvoka apima VU SA inicijuojamus veiksmus, kuriais siekiama spręsti problemas, aktualias visiems Vilniaus universiteto studentams. VU SA padalinių tikslai yra skirti užtikrinti studentų socialinės ir akademinės aplinkos tobulinimą kiekviename Vilniaus universiteto kamieniniame akademiniame padalinyje (toliau – KAP) ir yra keliami atsižvelgiant į kiekvieno KAP studentų poreikius individualiai.

Tikslingai siekiant metų veiklos plane numatytų pokyčių, tikslų įgyvendinimas tęsiasi ir po VU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos. Taigi, šioje ataskaitoje apžvelgiami metų veiklos plano vykdymo rezultatai nėra galutiniai ir veiklos bus vykdomos toliau.

Detaliau su metų veiklos planu ir planavimo proceso eiga susipažinkite: www.vusa.lt → Dokumentai → VU SA dokumentai → Veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Kviečiame susipažinti su 2020–2021 metų veiklos plane išsikeltų tikslų rezultatais.

VU SA strateginiai tikslai

Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. pagal VU SA pateiktus siūlymus VU KAP strategiškai numato priemones studijų lankstumui pasiekti ir kiekviename VU SA P yra parengtas jų įgyvendinimo planas.

Kiek pavyko įgyvendinti: Vykdant šį tikslą pavyko įvykdyti pilnai arba didžiąja dalimi du uždavinius, kurių rezultatas bus naudingas ir ateinančių kadencijų metu (sudarytas informacijos apie studijų lankstumą masyvas, kuriuo bus galima remtis ateityje realizuojant studijų lankstumo idėjas ir lanksčių studijų komunikacijos gairės, padėsiančios sistemingai planuoti bei vykdyti komunikaciją šia tema). Šiuo metu vis dar vykdomi likę du svarbūs uždaviniai, kurių tarpiniai rezultatai leidžia vieningiau dirbti studijų lankstumo klausimais VU KAP strateginių veiklos planų kontekste ir KAP studijų valdymo organų lygmenyje (turint tam sukurtus įrankius ir suteikus kompetencijas ten veikiantiems studentų atstovams).

Uždavinių įgyvendinimas:
1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. rugpjūčio 1 d. bent 75 % VU studentų savo nuotolinio mokymosi patirtį* vertina labiau teigiamai nei neigiamai.
*Dėstymo kokybė, savarankiškas mokymasis / darbo krūvis, studentų motyvacija ir įsitraukimas į studijas, pasitenkinimas studijomis.

Kiek pavyko įgyvendinti: Vykdant šį tikslą pavyko dalinai įgyvendinti tris uždavinius, padėjusius informuoti studentus ir gerinti studijų kokybę. Sukurta iniciatyva nuotolinio mokymosi patirčių dalijimuisi – išleistos 3 tinklalaidės. Įgyvendinta nuotolinio mokymosi patirtį vertinanti apklausa, kurios rezultatai pristatyti studentams VU SA straipsnyje, internetinėje svetainėje. VU SA siūlymu renkant geriausius Universiteto dėstytojus įvertinti jų naudoti nuotolinio mokymo metodai, taip skatinant šių patirčių dalijimąsi akademinėje bendruomenėje. Taip pat, VU SA P komandos skirtingais būdais užtikrino savalaikį grįžtamąjį ryšį ir tobulino studijų procesą savo padalinyje.

Uždavinių įgyvendinimas:
1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. yra sukuriama ir vykdoma VU SA konsultavimo proceso sistema ir 30 % sumažėja studentų neigiamų atsiliepimų apie konsultavimą.

Kiek pavyko įgyvendinti: Siekiant tikslo sudaryta konsultavimo darbo grupė iš VU SA Tarybos, Centrinio biuro, Institucinio stiprinimo fondo ir alumnų narių. Darbo grupė atliko gerųjų patirčių kitose konsultuojančiose institucijose analizę, išgrynino VU SA konsultavimo tikslą, teikiamą naudą. Siekiant spręsti šiuo metu kylančias problemas konsultavimo procese buvo sukurtas naujas konsultavimo proceso modelis. Jis pristatytas organizacijai, planuojama toliau tobulinti ir priimti bendrą susitarimą. Atlikta IT galimybių konsultavimui analizė siekiant atrasti patogias platformas konsultavimui ir grįžtamojo ryšio teikimui. Išskirtos esminės kompetencijos, reikalingos konsultuojantiems asmenims.

Uždavinių įgyvendinimas:
1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


Tikslas: 2022 m. Vilniaus universitete vykdomos integracijos priemonės didina I (bakalauro), II (magistrantūros), vientisųjų, III (doktorantūros) studijų pakopų studentų pasitenkinimą studijomis bei I (bakalauro), II (magistrantūros) ir vientisųjų studijų pakopas baigusių studentų skaičių.

Kiek pavyko įgyvendinti: Organizuota vertimo praktika į anglų kalbą pagrindiniams VU SA veiklą reglamentuojantiems dokumentams, išgrynintos galimybės bei poreikis VU SA komunikacijai dvejomis kalbomis. Pasiekti susitarimai dėl bendradarbiavimo su ESN Vilnius University ruošiant studentų iš užsienio mentorius. Išgryninti skirtingų studentų grupių poreikiai integracijai, integracijos proceso koordinatorių veikla padalinyje bei kuratorių vieta ir kelias organizacijoje. Kuratorių programa atnaujinta magistrantų bei užsienio studentų kuratoriais. Metų eigoje išbandytas ir įvertintas vienos dienos stovyklų konceptas, organizacinės srities ir kuratorių koordinatoriaus pareigų pasiskirstymas. Atlikti du tyrimai taikomoms integracijos priemonėms įvertinti – atnaujintas kasmetinis pirmakursių integracijos tyrimas ir studentų iš užsienio integracijos tyrimas.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:VU SA PADALINIUOSE IŠKELTI TIKSLAI (pagal tikslų grupes)

DĖSTYMO METODAI YRA ORIENTUOTI Į STUDENTĄ / ĮTRAUKIANTYS DĖSTYMO METODAI


Tikslas: 2021 m. birželio mėn. 23 d. VU EVAF ekonomikos ir vadybos studijų programose bent 10 dėstytojų pateikia naudingos atnaujintos medžiagos dėstomam dalykui, dėstymui naudoja studentus įtraukiančius metodus. Studentų apklausose beveik nėra neigiamų atsiliepimų apie tų dėstytojų naudojamus metodus bei pateikiamą medžiagą.

Kiek pavyko įgyvendinti: Rudens semestro eigoje parengtos ir kontaktiniams asmenims pristatyti grįžtamojo ryšio dėstytojams anketos, kurias didžioji dalis studijų grupių užpildė. Pavasario semestre organizuotos focus grupės su vadybos ir ekonomikos programos studentais. Išanalizuotos VU ir kitų užsienio universitetų geros patirtys.

Padaryta apibendrinta duomenų analizė ir sudarytas sąrašas ekonomikos ir vadybos programų dėstytojų ir jų dėstomų dalykų, kuriuose neatnaujinama dėstoma medžiaga, nenaudojami aktyvūs dėstymo metodai įtraukiantys studentus. Dėstytojams išsiųstos rekomendacijos. Šis klausimas aptartas dekanate ir VU SA EVAF suderinusi turėti platesnę diskusiją.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. bent 20 I pakopos ir 10 II pakopos studijų dalykų dėstymo metodų yra orientuoti į studentą remiantis jo grįžtamuoju ryšiu ir rekomendacijomis.

Kiek pavyko įgyvendinti: Atlikta gerųjų patirčių kituose padaliniuose (VU) ir universitetuose (Lietuvos ir užsienio) analizė. Studentai mokslo metų eigoje buvo skatinami teikti ir prašyti grįžtamojo ryšio. Renkant studentų nuomonę buvo įtraukti klausimai apie taikomus dėstymo metodus. Problemos sprendimo eigą koregavo ir nuotolinės studijos, susidūrėme su dėstytojais, kurie savo ruožtu ieškojo būdų dalyką dėstyti labiau į užsiėmimus įtraukiant studentus.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. bent 3 I pakopos ir 3 II pakopos VU FF dėstytojai naudoja VU SA FF rekomenduotus, į studentą orientuoto, mokymo(si) metodus.

Kiek pavyko įgyvendinti: Yra padaryta užsienio universitetų gerųjų patirčių analizė ir iš jų parengti pasiūlymai dėstytojų dėstymo metodikos gerinimui. Apie juos yra ruošiamasi diskutuoti su VU FF studijų prodekane. Taip pat, šiuo metu yra buriamos focus grupės siekiant išsiaiškinti visuose šiuo metu vykstančiuose dalykuose taikomas dėstymo metodikas.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:
5 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. birželio 30 d. bent 50 % rengiamuose mokymuose dalyvavusių dėstytojų suteikia teigiamą grįžtamąjį ryšį ir atnaujina savo dalyko žinių patikrinimo metodus.

Kiek pavyko įgyvendinti: Rekomendacijos pristatytos VU KF studijų kolegijoje ir yra patalpintos į VU KF puslapio Covid-19 skiltį kaip rekomendacijos bei bus išsiųstos dėstytojams. Dėstytojų mokymų organizavimas vyksta, tačiau yra nukelta į balandžio galą. Vis dėlto, jie įvyks. Grįžtamojo ryšio kultūros skatinimas aktyviai vyksta – po visų visuotinių surinkimų yra prašoma teikti grįžtamąjį ryšį bei skatinama to prašyti ir teikti dėstytojus. Liko išviešinti dar vieną publikaciją apie tai ir gairė bus atlikta.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


PERŽIŪRĖTAS IR PAGAL POREIKĮ ATNAUJINTAS VERTINIMAS AR ATSISKAITMAI (DALYKŲ, SMVT)


Tikslas: 2021 m. birželio 30 d. VU EVAF veikia patobulinta studentų skirstymo į specializacijas (studijų šakas) sistema, kurioje vertinami ne tik studijų pasiekimai, bet ir labiau atsižvelgiama į studento norą ir motyvaciją.

Kiek pavyko įgyvendinti: Tęsiama problemos byla, pradėta 2019–2020 m. m. Parengta apklausa tarp I–IV kurso ekonomikos studentų (112 respondentų) dėl esamos skirstymo į studijų šakas tvarkos panaikinimo. Sukurta antroji apklausa II kurso ekonomikos studentams siekiant išsiaiškinti, kokioms studijų šakoms studentai teikia pirmenybę.

Studentų atstovų darbas komitete su pasiūlymais ir programos analize, diskusijose tarp SPK narių bei VU EVAF Dekanato. 6 SPK pasiūlyti sprendimo būdai aptarti Studijų kolegijoje, priimtas sprendimas sumažinti ekonomikos studijų šakų skaičių iki 2 specializacijų: finansų ir ekonomikos. Šis pokytis užtikrins, kad didesnė dalis studentų turėtų galimybę pasirinkti norimą specializaciją.

Buvo užtikrinti išsamūs šakų ir tvarkų pristatymai studentams.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. rugsėjo 1 d. bent 3-jų VU MIF studijų programų dalykuose yra sutarta vieninga dėstymo ir vertinimo sistema su pratybų dėstytojais.

Kiek pavyko įgyvendinti: Suorganizuoti studentų atstovų mokymai, jie supažindinti su egzistuojančia problema. Studentų atstovai organizuoja focus grupes arba bendrauja su kontaktiniais studijų programų grupių asmeninis vertinimo sistemos klausimais, renka informaciją. Problema pristatyta studijų prodekanui ir studijų skyriui. Liko tik pateikti studijų prodekanui sąrašą studijų programų dalykų, kuriuose likusi ši problema.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:
5 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. birželio 30 d. yra peržiūrėti, atnaujinti ir VU MF Taryboje patvirtinti studentų mokslinės veiklos vertinimo kriterijai.

Kiek pavyko įgyvendinti: VU MF Taryboje priimti SMVT veiklą reglamentuojantys nuostatai, be kurių tinklas veikė nuo įkūrimo. Nuostatų projektu buvo pasidalinta su SMVT dalyvaujančiais studentais, kurie dokumente galėjo teikti pastabas ir pasiūlymus. Komentarai aptarti skambučio su SMVT nariais ir Simona Kildiene metu. Pastabas apie nuostatų projektą išsakė ir studentų atstovai. Koreguotas nuostatų projektas perduotas Tarybai, kurios nariai pateikė pastabas. Dokumentas pakoreguotas ir SMVT veiklą reglamentuojantys nuostatai patvirtinti Tarybos posėdžio metu 2020 m. gruodžio 28 dieną.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


DALYKŲ APRAŠAI (ATNAUJINIMAS, NAUJŲ KŪRIMAS)


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. dalykinių užsienio kalbų dalykų (modulių) siekiniai yra atnaujinti remiantis kiekvienos VU IF bakalauro studijų programos specifika.

Kiek pavyko įgyvendinti: Buvo atlikta VU IF dėstomų užsienio kalbų analizė, apklausti dėstytojai, studentai bei išanalizuoti modulių siekiniai, visa analizė yra įkelta į VU SA archyvą. Su analize buvo supažindinti istorijos programos SPK atstovai bei VU IF Tarybos atstovai, analizė buvo išsiųsta SPK nariams ir inicijuotas posėdis problemai spręsti. Su šia problematika, nuo pat kadencijos pradžios, buvo pažindinami nauji VU SA IF nariai, kad problema nebūtų užmiršta ir tęsiamas jos išsprendimas ir toliau.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 9 d. yra sukurta ir patvirtinta po vieną naują pasirenkamojo dalyko aprašą informatikos ir matematikos I pakopos studijų kryptims, kurie prieinami visiems.

Kiek pavyko įgyvendinti: Iš studentų surinkta nuomonė, kokių pasirenkamųjų dalykų norėtų jie ir sudarytas sąrašas iš apklausos rezultatų. Sąrašas nusiųstas studijų prodekanui ir pristatytas visiems SPK pirmininkams. Informatikos studijų krypčių programose ši iniciatyva sulaukė pasisekimo ir sudarinėjimas pasirenkamojo dalyko aprašas. Šiuo klausimu gautas palaikymas iš studijų skyriaus, studijų prodekano ir informacinių sistemų inžinerijos studijų programų komiteto pirmininko. Šį klausimą padalinio Taryboje iškėlė ir dekanas, galimai pasirenkamieji dalykai skirti visiems vienos studijų krypties nuguls į padalinio veiklos planą. Iš studentų apklausos buvo išrinkti dalykai, kuriuos galima papasakoti vieno seminaro metu ir suorganizuotos 2 paskaitos su kviestiniais svečiais. Paskaitų ciklą planuojama tęsti.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. VU TSPMI yra patvirtintas vieno ekonomikos krypties pasirenkamojo dalyko aprašas.

Kiek pavyko įgyvendinti: Išsiaiškinta kokios ekonomikos temos yra aptariamos šiuo metu vykdomuose VU TSPMI pasirenkamuosiuose dalykuose bei politika ir ekonomika modulyje; išsiaiškintas ekonomikos krypties pasirenkamojo dalyko studentų poreikis (suorganizuotos focus grupės su magistrantūros bei bakalauro programų studentais); iš ekonomikos srityje dėstančių dėstytojų gauti galimų naujojo pasirenkamojo dalyko temų pasiūlymai; parengtas probleminis aprašas, kuris pristatytas Instituto administracijai bei pristatytas politikos mokslų bakalauro SPK posėdyje, kuriame bendru sutarimu priimtas sprendimas sukurti naują ekonomikos krypties pasirenkamąjį dalyką; pateikti studentų poreikį atliepiantys komentarai naujojo pasirenkamojo dalyko aprašui; laukiama pasirenkamojo dalyko aprašo pristatymo SPK posėdyje.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. bent 12 vientisųjų teisės studijų, I-VII semestrų, dalykų aprašų yra atnaujinti, įtraukiant detalius vertinimo kriterijus.

Kiek pavyko įgyvendinti: Sukurtas redaguotinų dalykų aprašų sąrašas, jie išanalizuoti bei sukonkretintos problemos. Koordinatorių susitikimo metu pristatytos bendros gautų komentarų tendencijos ir priminta tolesnė bylos vykdymo eiga. Darbo grupėms paskirstyti dalykų aprašai, suformuluoti rekomendaciniai punktai: I) apibrėžti dalykų aprašuose dažnai naudojamos sąvokas, tokias kaip: „aktyvus dalyvavimas“ bei „savarankiški mokslo-tiriamieji darbai“; II) suvienodinti seminarų vertinimo kriterijus pagal šiuo metu egzistuojančius gerus pavyzdžius; III) į dalykų aprašuose esančią seminarų vertinimo kriterijų skiltį įtraukti nuostatą, kurioje būtų nurodoma kokia gali būti maksimali vieno seminaro metu studento atliktų veiksmų balinė vertė. Parengtos rekomendacijos išsiųstos svarbiausiems VU TF organams atsakingiems už studijų kokybę – prodekanui studijoms (2021-02-01), SPK pirmininkui (2021-02-04), VU TF Tarybos pirmininkei (2021-02-08). Laukiama klausimo iškėlimo SPK posėdyje.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


KURSINIAI / RAŠTO DARBAI


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. remiantis nustatytais kriterijais yra parengta ir į www.gmc.vu.lt įkelta kiekvienos VU GMC I pakopos studijų programos kursinių darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka.

Kiek pavyko įgyvendinti: Atlikta situacijos analizė, apklausti studentai. Rezultatus pristačius SPK jie ėmėsi atnaujinti kursinių darbų rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkas, todėl tolimesnių veiksmų nesiimta.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. rugsėjo 30 d. pagal VU SA IF rekomendacijas yra atnaujinti VU IF metodiniai rašto darbų nurodymai.

Kiek pavyko įgyvendinti: Buvo išanalizuoti VU IF ir kitų KAP metodiniai rašto darbų nurodymai, apklausti studentai ir dėstytojai – surinkta medžiaga buvo susisteminta ir parašytos rekomendacijos jų atnaujinimui. Rekomendacijos yra įkeltos į VU SA archyvą. Ši problematika buvo pristatyta VU IF Tarybos posėdžio metu, buvo pritarta metodinių rašto darbų atnaujinimui. VU SA IF rekomendacijos yra išsiųstos akademinių reikalų ir tarptautinių ryšių prodekanui, nes jis už šį darbą yra atsakingas. Likusių darbų užbaigimas priklauso nuo to, kada bus parengti ir priimti naujo metodiniai rašto darbų nurodymai.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:


KITI TIKSLAI


Tikslas: 2021m. birželio 7 d. VU CHGF Chemijos instituto I pakopos studijų programų studentams kiekvienoje studijų programoje vieno dalyko laboratorinių darbų metu yra sudaryta galimybė ne mažiau nei vieną kartą per semestrą savarankiškai suplanuoti ir įvykdyti eksperimentus remiantis dėstytojų pateiktomis temomis.

Kiek pavyko įgyvendinti: Surinkta informacija iš Lietuvos ir užsienio universitetų. Į pagalba pasitelkta Arqus Europos universitetų alijansas. Taip pat, informacija buvo renkama iš internetinių straipsnių savarankiškų laboratorinių darbų tema. Informacija susisteminta. Remiantis surinkta informacija paruošti lūkesčiai savarankiškiems laboratoriniams darbams. Lūkesčiai ir idėjos aptarta su buvusiu akademinių reikalų prodekanu ir dabartine akademinių reikalų prodekane. Informuoti SPK atstovai apie galimus pakitimus programose. Sudaryta dėstytojų prioritetinė tvarka. Paruoštas laiškas atitinkamiems dėstytojams kviečiantis prisijungti prie idėjos įgyvendinimo. Karantino laikotarpiu nevykstant laboratoriniams darbams įgyvendinimas nukeltas rudens semestrui. Iki pavasario semestro pabaigos bus susitarta su dėstytojais, kad laboratoriniai darbai pradėtų vykti rudens semestrą.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. VU FilF bendruomenė yra informuota apie akademinės etikos svarbą ir veiksmus, kurių gali imtis įvykus akademinės etikos pažeidimams.

Kiek pavyko įgyvendinti: Įgyvendinta akademinės etikos apklausa, kurios metu buvo apklausti studentai bei kurios dėka buvo išsiaiškinta kokie akademinės etikos pažeidimai yra daromi dėstytojų, gauta nemažai pavydžių su konkrečiais atvejais. Taip pat, buvo apklausti ir dėstytojai akademinės etikos tematika. Apklausos metu išsiaiškinta, kokius akademinės etikos pažeidimo atvejus yra pastebėję bei jų nuomonė, kokių veiksmų reikėtų imtis, kad pažeidimai nesikartotų. Susisteminti studentų apklausos duomenys buvo pateikti dekanei ir prodekanei bei aptarta kokių veiksmų reikėtų imtis, kad išspręsti susidariusias akademinės etikos problemas. Vėliau duomenys buvo pristatyti SPK pirmininkams. Atsižvelgiant į studentų apklausos duomenis buvo paruoštos studentams aktualios temos, susijusios su akademine etika ir suorganizuota diskusija akademinės etikos tematika bendradarbiaujant su VU SA VM. Susisteminus dėstytojų akademinės etikos apklausos rezultatus bus organizuojamas dar vienas renginys / veikla šia tematika.

1 uždavinys:
2 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. VU GMC studentams yra suteikta informacija apie praktikos tvarką bei galimybes ją atlikti kitose institucijose, todėl 10 proc. daugiau studentų atlieka praktikas už VU GMC ribų*.

*Ribos – biochemijos, biotechnologijų, biomokslų institutai.

Kiek pavyko įgyvendinti: Apklausti studentai, susisiekta su VU GMC administracija. Remiantis gautais duomenimis sudarytas praktikos vietų už VU GMC ribų sąrašas, susisiekta su praktikos vietas teikiančiomis organizacijomis. Sąrašas papildytas detalia informacija, šiuo metu ruošiama informacijos viešinimo ir atnaujinimo planas.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. VU KnF studentai gali ir toliau rinktis iš viso Universitete studentams siūlomų bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų (modulių) sąrašo, kuriame bent 20 % ne KnF dėstytojų koordinuojamų dalykų yra prieinami VU KnF studentams.

Kiek pavyko įgyvendinti: Veiklos laikotarpyje šio tikslo įgyvendinimo procesas keletą kartų keitėsi, pagal aplinkybes buvo koreguojamas ir tikslas. Pradėjome nuo tikslo užtikrinti VU KnF studentams lygias bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykų (modulių) pasirinkimo galimybes 2020-2021 m. m. rudens / pavasario semestruose. Kadangi epidemiologinė situacija leido žiūrėti ir į ilgalaikę perspektyvą – kėlėme tikslą užtikrinti pasirinkimų galimybes ir 2021-2022 m. m. eigoje. Šiuo metu pavyko pasiekti susitarimą dėl nuotolinio BUS dalykų (modulių) įgyvendinimo 2021-2022 m. m. rudens semestre, taip suteikiant galimybę tiek VU Kauno fakulteto, tiek ir kitiems Universiteto studentams laisvai rinktis iš platesnio BUS dalykų (modulių) sąrašo ir įgyti norimas bendrąsias kompetencijas.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. VU KnF studentų pasitenkinimas studijomis siekia ne mažiau kaip 75 %.

Kiek pavyko įgyvendinti: Keldamiesi šį tikslą įvertinome, jog studentų pasitenkinimą studijomis lemia daugybė skirtingų veiksnių, kurie apima tiek studijų kokybės, tiek studijų aplinkos aspektus. Šiai dienai mums pavyko užtikrinti, kad visose studijų programose būtų atlikti patobulinimai atsižvelgiant į studentų keliamas problemas. VU KnF įkūrė 1 naują, studentams skirtą, po paskaitinės veiklos iniciatyvą. Įgyvendinę šį tikslą žvelgiame toliau ir siekiame, jog atsirastų bent 2 tokios iniciatyvos. Dėl epidemiologinės situacijos ir studijų organizavimo nuotoliniu būdu nuspręsta studentų apgyvendinimo sąlygų užtikrinimo tikslą orientuoti į tolimesnį laikotarpį. Tuo tarpu, tikintis sugrįžimo į fakulteto aplinką, jau parengėme pasiūlymus VU KnF numatomam bibliotekos restruktūrizavimo planui – vienam iš naujų tikslų, atsiradusių metų eigoje. Siekiant, kad į studentų poreikius būtų atsižvelgiama ir ateityje, rengiame pasiūlymus VU KnF 2022-2025 m. veiklos planui bei laiką, visų keltų tikslų įgyvendinimo rezultatui pamatuoti, numatome ne epidemiologinės situacijos sąlygomis, o aplinkybėse, kurios leis visiems fakulteto studentams pajausti atsiradusius pokyčius ir juos įvertinti.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:
5 uždavinys:
6 uždavinys:
7 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. rugpjūčio 31 d. VU KF yra įsteigta bent viena vardinė stipendija.

Kiek pavyko įgyvendinti: Jau kurį laiką yra sudarytas įmonių sąrašas ir atlikta jų analizė (tai padėjo išgryninti potencialiai labiau linkusias bendradarbiauti įmones). Parengtas laiškas skirtas įmonėms – personalizuota dalis (kiekvienai įmonei skirtingas) ir šabloninė dalis (skirta visoms). Laiškai yra išsiųsti, laukiama atsakymų. Jei atsiras norintys bendradarbiauti – bus rengiamas sutarimas, kokiomis sąlygomis konkrečiai bus skiriama stipendija.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. gegužės 31 d. yra pritaikytos bent 2 priemonės skirtos sumažinti stresą ir psichologinį spaudimą, patiriamą VU MF organizuojamose studijų programose.

Kiek pavyko įgyvendinti: Buvo susisiekta su konsultavimo ir mokymų centro vadove Virginija Klimukiene siekiant išsiaiškinti VU MF studentų bei rezidentų psichologinio konsultavimo poreikį. Taip pat, su VU MF Rezidentų taryba buvo derinama dėl rezidentų poreikio psichologo kabinetui bei geriausios jo lokacijos. VU MF dekanato posėdžio metu buvo pradėta derinti ir suderinta dėl psichologo kabineto VU MF patalpose, kur būtų priimami VU MF studentai bei rezidentai.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: Iki 2021 m. VU SA ŠA eilinės konferencijos studentų atstovai SPK atsiskaito padaliniui bent kartą suorganizuotame susirinkime.

Kiek pavyko įgyvendinti: Gavus SPK atstovų sąrašą iš administracijos, susisiekėme su sąraše esančiais SPK atstovais. Kadangi kai kurie atstovai baigė studijas sausio mėnesį, reikėjo ieškoti naujų atstovų SPK. Daugumą jau radome. Su visais SPK atstovais buvo susisiekta individualiai ir jiems buvo pristatyta jų pagrindinės funkcijos. Kuomet surasime visus SPK narius, organizuosime bendrą susitikimą.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:


Tikslas: 2021 m. birželio 1 d. VU VM veikia grįžtamojo ryšio rinkimo sistema, kurios duomenimis remiantis yra patobulinti bent 5 I pakopos ir 2 II pakopos studijų dalykai.

Kiek pavyko įgyvendinti: Pasidalinus darbais su administracija buvo sudarytas grįžtamojo ryšio rinkimo planas, kuriuo remiantis yra renkamas grįžtamasis ryšys. Susistemintas grįžtamasis ryšys yra ruošiamas pristatyti studijų tarnybai, atstovams studijų programų komitetuose ir dėstytojams. Visų programų studentų atstovai dalyvauja peržiūrint studijų dalykų pakeitimus ir beveik pilnai buvo įgyvendinta viešinimo kampanija studentų interesuotumui studijų valdymo klausimais didinti. Buvo suorganizuotas atviras VU VM bendruomenės posėdis, kuriame, kartu su dėstytojais, studentais ir administracija, buvo išryškinta tiesioginio grįžtamojo ryšio svarba bei pradėta judėti link grįžtamojo ryšio rinkimo optimizacijos.

1 uždavinys:
2 uždavinys:
3 uždavinys:
4 uždavinys:
5 uždavinys:KOKYBIŠKOS STUDIJOS IR JOMS PRITAIKYTA APLINKA

Atstovavimas nacionaliniu lygmeniu


LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės sudaryta darbo grupė dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio atnaujinimo

Studentų atstovas – Justas Kvedaravičius.

Švietimo mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva, įgyvendinant Vyriausybės programoje numatytus tikslus, buvo sudaryta darbo grupė dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio atnaujinimo. Ataskaitiniu laikotarpiu darbo grupėje nuo VU SA dalyvavo vienas studentų atstovas. Darbo grupė savo veikla siekė išgryninti aukštųjų mokyklų veiklos tikslus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo ir finansavimo modelį, tobulinti stojančiųjų stojimo ir priėmimo procesus bei suvienodinti reikalavimus stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Ataskaitiniu laikotarpiu darbo grupėje buvo diskutuojama dėl mokslo ir studijų institucijų tikslų išgryninimo.


Darbo grupė prie Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) dėl VU SA, LSS, LKDK ir LURK susitarimo dėl psichikos sveikatos stiprinimo

Studentų atstovas – Justas Kvedaravičius.

Darbo grupėje pateikti siūlymai dėl psichologinės paramos ir pagalbos gerinimo aukštosiose mokyklose. Pasirašytas bendras VU SA, LSS, LKDK ir LURK susitarimas dėl psichikos sveikatos stiprinimo aukštosiose mokyklose. Susitarta siekti didinti psichologinės pagalbos studentams prieinamumą, kurti ir puoselėti teigiamą emocinį klimatą, mažinti stigmą psichikos sveikatos atžvilgiu ir stiprinti studentų psichologinį atsparumą, studentų psichologinės gerovės stiprinimo siekį įtraukti į aukštosios mokyklos strateginius planus arba įtvirtinti kituose dokumentuose ir siekti tam reikalingos valstybės paramos.


Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)

SKVC, vykdant išorinį studijų krypčių vertinimą, buvo rengti studentų atstovai dalyvavę savianalizės krypties suvestinės rengimo grupėse, studentų atstovai dalyvavo mokymuose. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi išoriniai literatūrologijos, istorijos ir regiono kultūros studijų krypčių vertinimai. Taip pat pradedamas sociologijos, žurnalistikos, rinkodaros ir religijos studijų krypčių išorinis vertinimas.

Priimtas susitarimas su VU – į savianalizės krypties suvestinės rengimo grupes studentų atstovus deleguos VU SA.

Susitarta su SKVC, jog prieš organizuojant išorinį vizitą VU vertinant studijų kryptį yra informuojama VU SA ir pasirūpina studentų dalyvavimu ekspertų susitikimuose su studentais.


Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK)

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta tik studentams aktualiuose posėdžiuose

Ataskaitiniu laikotarpiu ir toliau buvo teikiami pasiūlymai LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimams siekiant plėsti socialinių stipendijų gavėjų ratą. Taip pat teikti siūlymai siekiant gerinti valstybės remiamų paskolų išdavimo sąlygas. Studentų atstovai teikė siūlymus dėl Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės tarnybos ir akademinės etikos reglamentavimo LR Mokslo ir studijų įstatyme.


Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)

Dalyvauta studentams aktualiuose posėdžiuose ir pasitarimuose.

Studentų atstovai pasisakė už siūlymą didinti normines studijų kainas siekiant didinti aukštojo mokslo finansavimą, atkreiptas dėmesys į studentų skatinimui skiriamų lėšų didinimą. Studentų skatinimui skirtos lėšos padidėjo nuo 4,5 BSI iki 5 BSI. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta konsultacijose dėl LR Vyriausybės nuostatų aukštojo mokslo srityje ir jų įgyvendinimo, teikti siūlymai, kurių dalis buvo įtraukti į LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Dalyvauta konsultacijoje dėl valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų skaičiaus didinimo, buvo išreikšta pozicija grąžinti šių vietų skaičiaus dydį į ankstesniais metais numatytą dydį.

Taip pat ŠMSM atstovams teikti pasiūlymai dėl Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo tobulinimo, išsakyta pozicija prioriteto eile stipendijų išmokėjimą suteikti atitinkantiems socialinius stipendijų skyrimo kriterijus, o ne akademinius.


Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) Sveikatos reikalų komitetas (SRK)

Studentų atstovas – Justas Kvedaravičius.

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta tik posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi studentams aktualūs klausimai.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas rezidentūros studijų valstybės finansuojamų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus klausimas. Komiteto posėdžio metu buvo diskutuojama dėl valstybės finansuojamų rezidentūros vietų skaičiaus didinimo, užtikrinant galimybes nemokamai tęsti studijas studentams baigusiems valstybės finansuojamas studijas sveikatos mokslų studijų krypčių grupėje. Kartu su kitomis organizacijomis buvo siekta grąžinti praėjusių valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių.


Vilniaus miesto Jaunimo reikalų taryba (JRT)

Studentų atstovas – Erikas Jankūnas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo teikti siūlymai dėl akademinių miestelių infrastruktūros tobulinimo: plėsti dviračių dalinimosi sistemą, dviračių takų infrastruktūrą, sudaryti sąlygas akademiniams miesteliams dalyvauti savivaldybės vykdomoje Kaimynijų programoje, vengiant eismo įvykių gerinti Nemenčinės pl. ir Saulėtekio al. sankryžos infrastruktūrą, įkurti pėsčiųjų tiltą per Geležinio Vilko g. ties Didlaukio g. bei apželdinti Saulėtekio al. mažinant oro ir garso taršą.


Vilniaus miesto savivaldybė

Ataskaitiniu laikotarpiu teikti pasiūlymai dėl akademinių miestelių tobulinimo (žr. Vilniaus miesto Jaunimo reikalų taryba).

Kreiptasi dėl kalio jodido tablečių išdavimo jauniems asmenims gyvenantiems Vilniuje, nes prieš tai kalio jodido tabletės buvo išduodamos tik asmenims deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Vilniuje, tačiau dalis studentų faktiškai gyvendami mieste, Vilniuje gyvenamosios vietos nedeklaruoja. Bendradarbiaujant su Lietuvos medicinos studentų asociacija ir Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ pasiektas sprendimas kalio jodido tabletes išduoti Vilniuje gyvenantiems jauniems asmenims.


LR Vyriausybė

Dalyvauta studentams aktualiuose posėdžiuose ir pasitarimuose.

Lietuvos Respublikoje suformavus naują Vyriausybę ir jai rengiant Vyriausybės programą, buvo teikti siūlymai formuojant šios programos tikslus. Teikti pasiūlymai dėl aukštojo mokslo finansavimo didinimo tikslų, studentų socialinės ir akademinės aplinkos tobulinimo tikslų, infrastruktūros ir mokymosi visą gyvenimą ilgalaikių tikslų.

Taip pat dalyvauta studentams aktualiuose Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, teikti pasiūlymai dėl valstybės finansuojamų studijų vietų paskirstymo 2021-aisiais metais ir siekta sudaryti galimybes lygiavertiškai gauti stipendijas nepriklausomai nuo studijų formos, lyginant su studentais, studijuojančiais gretutinėse pedagogikos studijose.


LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo komitetas (VUK)

Studentų atstovė – Giedrė Mikulėnaitė.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 posėdžiai, kurių metu buvo skirstomos ne tik rezidentūros vietos, bet ir I pakopos studijų programų – slaugos, akušerijos, burnos priežiūros, vientisųjų studijų programų medicinos ir odontologijos – vietos.

Medicinos krypties bendro vietų skaičiaus ir odontologijos krypties bendro vietų skaičiaus paskirstymo rezidentūros programoms svarstymo metu buvo paskirstytos vietos tarp universitetų ir rezidentūros studijų programų. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl valstybės finansuojamų vietų skaičiaus, kadangi šiais metais vietų skirta 40 mažiau nei praėjusiais metais.

Po posėdžio, VU SA kartu su kitomis organizacijomis parašė raštą su kreipimusi padidinti valstybės finansuojamų vietų skaičių, kurios būtų skiriamos prioritetinėms sritims.

Atstovavimas VU


Trečios studijų pakopos (doktorantūros) studentų atstovavimas

VU mokslo prorektorei prof. Editai Sužiedelienei išsiųstas raštas „Dėl Vilniaus universiteto doktorantūros studijų ir su ja susijusios aplinkos tobulinimo“, kuriame yra surašytos didžiausios problemos, su kuriomis susiduria trečiosios studijų pakopos studentai ir VU SA pasiūlymai, kaip tas problemas spręsti.


VU Taryba

Ataskaitiniu laikotarpiu Taryba sprendė vieną svarbiausių klausimų po Rektoriaus rinkimų – strateginio veiklos plano rengimą ir tvirtinimą. Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į plano formulavimą, teikė pasiūlymus, remdamiesi VU SA strateginės veiklos kryptimis, t.y. lanksčių studijų pasirinkimo galimybės užtikrinimą, studentų poreikį socialinei ir gyvenimo infrastruktūrai bei studentų įtraukimui į mokslinę veiklą, jiems teikiamas socialines ir akademines paslaugas, studentų įdarbinimą į Universiteto veiklas. Tarybai svarstant kitus, jos kompetencijoje pagal Statutą numatytus klausimus, formuojant išlaidų ir pajamų sąmatos projektą buvo keliami klausimai dėl studentams lygiaverčių galimybių gauti paramą plėtojant savo savanorystės projektus. Prie strateginių projektų tvirtinimo, t.y. veiklų, kurios finansuojamos pagal strateginį planą, kad būtų įgyvendinami strateginiai projektai, kelti klausimai dėl studentų galimybių dalyvauti mokslo populiarinimo projektuose. Patvirtintas ir pratęstas VU 440-mečio stipendijos skyrimas, pervadinant stipendiją VU 450-mečio stipendija. Tvirtinta Rektoriaus metų veiklos ataskaita.


VU Rektoratas

Posėdžių metu pristatyta akademinių darbuotojų darbo užmokesčių kėlimo galimybės, pristatyta VU SSC ir VU SA koncepcija #SveikasUniversitetas. Diskutuota įvairiausiais klausimais – dėl paskaitų įrašymo galimybių, dėl dėstytojų bazinių pedagoginių kompetencijų. Išklausyti pristatymai apie Vilniaus universiteto studentų priėmimo statistikas bei užsienio studentų pritraukimo galimybes. Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių analizės pristatymas bei Horizon 2020 SPEAR projektas – lyčių lygybės planai VU. Diskutuota dėl darbuotojų ir studentų skiepijimo organizavimo Universitete. Diskutuota dėl strateginio veiklos plano rengimo proceso ir strategijos.


VU 2021-2025 strategijos rengimas

Universiteto strateginio veiklos plano rengime studentų atstovai įsitraukė nuo pradžios – dalyvauta išvažiuojamojoje strateginio veiklos plano rengimo sesijoje. Vėliau dalyvauta sudarytose darbo grupėse, skirtose pagrindinėms strateginėms kryptims ir uždaviniams suformuluoti. Studentų atstovai toliau kėlė pasiūlymus formuluojant strateginį veiklos planą diskusijose su bendruomene – susitikimuose su bendruomene kamieniniuose akademiniuose padaliniuose, svarstant planą Universiteto Taryboje, Senate ir Rektorate.

Svarstymų metu teikti siūlymai dėl studijų proceso tobulinimo ir vizijos, studentų socialinės ir finansinės padėties bei kitų akademinių ir neakademinių, studentams aktualių veiklų. Universiteto strateginiame veiklos plane įtraukti siekiai sudaryti sąlygas studentui savarankiškai rinktis studijų kelią. Dar prieš ataskaitinį laikotarpį, pradėjus formuoti Universiteto studijų viziją, buvo iškelti siekiai įprasminti studento pasirinkimą sudarant galimybes rinktis savo studijų kelią bei formuoti Universitetinį išsilavinimą. Taip pat plane numatyta tobulinti doktorantūros studijų procesą, steigiant naujas doktorantūros mokyklas, grįžti prie VU SA teikto siūlymo peržiūrėti studijų dalykų pasirinkimo pasiūlą ir atitikimą dabartinei situacijai. Be to, strateginio veiklos plano projektuose numatyta sudaryti galimybes užtikrinti tolimesnį studentų akademinės karjeros kelią skirtingose studijų pakopose didinant jų motyvaciją studijuoti ir suteikiant tinkamą socialinę bei akademinę pagalbą studijų metu. Galų gale, Universitete numatyti siekiai gerinti studentų socialinę ir ekonominę būklę – numatyta pradėti naujo bendrabučio statybas bei sudaryti sąlygas studentams įsidarbinti Universitete į mokslo, studijų ar bendrąsias veiklas.


VU Senatas

Studentų atstovai:

Senato kolegijoje – Arnoldas Solovjovas;

Studijų komitete – Klaudijus Melys, Neda Žutautaitė, Marius Norkūnas (iki 2020 m. lapkričio mėn), Julija Jarutytė (nuo 2020 m. lapkričio mėn.);

Kokybės ir plėtros komitete – Aistė Rinkevičiūtė, Andželika Jankauskytė, Vanesa Ražinskytė;

Mokslo komitete – Arnoldas Solovjovas, Julija Jarutytė (iki 2020 m. lapkričio mėn.), Marius Norkūnas (nuo 2020 m. lapkričio mėn.)

VU Senatas – Universiteto valdymo organas, sudarytas iš VU akademinės bendruomenės narių. Senatas yra atsakingas už studijų kokybės priežiūrą ir gerinimą, kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvės puoselėjimą Universitete. VU Senato darbą organizuoja Senato kolegija, kuri svarsto VU Senato darbotvarkes ir teikia joms siūlymus, atsako už vadybinę darbo dalį, tačiau jokių sprendimų nepriima. Senato darbas yra suskirstytas į 3 pagrindines veiklos sritis. Studijų, Mokslo bei Kokybės ir plėtros komitetai nagrinėja savo veiklos sričiai aktualius klausimus ir išvadas teikia tvirtinti VU Senatui. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko išvažiuojamieji VU Senato mokymai.

Studentams aktualiausi Senate svarstyti klausimai:

Svarstyta: VU mokslo doktorantūros reglamento atnaujinimas.
Nutarta: patvirtinti VU mokslo doktorantūros reglamento atnaujinimui.

Svarstyta: VU Akademinės etikos kodekso, VU centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų ir VU kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatų pakeitimai.
Nutarta: pritarti pakeitimams. Pagrindiniai studentų pasiūlymai – atsisakyti mediacijos taikymo nagrinėjant akademinės etikos pažeidimų atvejus. Taip pat argumentuota, kad Studentų atstovybė turi savivaldos autonomiją skiriant studentų atstovus.

Svarstyta: VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų atnaujinimai.
Nutarta: patvirtinti VU studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų atnaujinimai. Plačiau apie pakeitimus – čia .

Svarstyta: Vilniaus universiteto strateginis planas 2021-2025 m.
Nutarta: patvirtinti Vilniaus universiteto 2021-2025 m. strateginio veiklos plano projektą. Susipažinti su strateginiu planu galima čia.

Studijų komitete svarstyta: 2020-2021 studijų metų pavasario semestre studijų VU vykdymas.
Nutarta: nuotolinių paskaitų įrašymas neturi būti privalomas. Pagrindinis studentų atstovų pasiūlymas – nuotolinių paskaitų įrašymas turėtų būti privalomas tam, kad paskaitų įrašai galėtų būti naudojami kaip papildoma metodinė medžiaga studentams.


Akademinių reikalų prodekanų posėdžiai

Studentų atstovai – Aistė Rinkevičiūtė, Justas Kvedaravičius.

Akademinių reikalų prodekanų posėdžių metu ruošiamos teikti išvados ir rekomendacijos Universiteto studijų veiklai gerinti. Šiuose posėdžiuose dalyvauja visi už studijas atsakingi Universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovų pavaduotojai bei studentų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu posėdžiuose buvo nuolat dalijamasi patirtimi apie studijų įgyvendinimo iššūkius kylančius dėl pandemijos. COVID-19 kontekste pasisakyta paskaitų įrašymo, atsiskaitymų organizavimo, studentų informavimo, grįžimo į kontaktinį darbą klausimais. Posėdžių metu buvo pristatytas ir aptartas VUSIS 3.0 diegimo procesas, studijų mugės organizavimas, bendrųjų kompetencijų modelis, studentų nubyrėjimo statistika ir problematika, BUS dalykų pasirinkimo sistemos problematika, laikinieji studijas reglamentuojančių dokumentų pakeitimai, nuotoliniu būdu vykdomų studijų užsiėmimų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašai, studijų rezultatų įskaitymo tvarka, Cum Laude ir Magna Cum Laude diplomų išdavimo tvarka, Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo nuostatai, studijų tarptautinimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašas bei kiti klausimai.


VU Centrinė ginčų nagrinėjimo komisija

Studentų atstovės – Aistė Rinkevičiūtė, Augustė Grakavinaitė, Rita Žilinskaitė.

Komisija nagrinėja skundus dėl padalinių ginčų nagrinėjimo komisijų sprendimų bei ginčus tarp studentų ir centrinės administracijos darbuotojų. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 posėdžiai, kurių metu nagrinėti 8 pareiškimai.


VU Centrinė akademinės etikos komisija

Studentų atstovai – Aistė Rinkevičiūtė, Jorigis Jonas Marčėnas, Martynas Arbačiauskas.

Komisija nagrinėja akademinės bendruomenės narių skundus dėl akademinės etikos pažeidimų. Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 8 posėdžiai, kurių metu nagrinėti 10 pareiškimų. Taip pat, vykdant akademinę etiką reglamentuojančių dokumentų atnaujinimą Universitete, AEK esantys studentų atstovai teikė siūlymus bei išsakė poziciją dėl šių dokumentų atnaujinimo.


VU Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) komisija

Studentų atstovai – Aistė Rinkevičiūtė, Jorigis Jonas Marčėnas (iki 2020 m. rugsėjo mėn.), Ieva Toločkaitė (nuo 2020 m. rugsėjo mėn.).

BUS komisija yra atsakinga už BUS koncepcijos įgyvendinimą Universitete, vykdo BUS dalykų įgyvendinimo stebėseną ir jų kokybės užtikrinimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 6 posėdžiai. Jų metu nagrinėti, svarstyti ir tvirtinti nauji BUS dalykai vykdomi lietuvių ir anglų kalbomis. Buvo nagrinėti, svarstyti ir tvirtinti atnaujinti BUS dalykai. Šiuo laikotarpiu taip pat vyko BUS dalykų peržiūra: buvo peržiūrėti seniausiai vykdomi BUS dalykai, išanalizuoti studentų atsiliepimai, pateiktos pastabos dalyko aprašų atnaujinimui ir įgyvendinti atnaujinimai. Posėdžių metu buvo nagrinėti 2019-2020 m. m. pavasario semestro ir 2020-2021 m. m. rudens semestro studentų atsiliepimai apie BUS dalykus, statistika bei analizė. Aktualizuotas klausimas dėl nuotolinio BUS dalykų įgyvendinimo siekiant plėsti BUS dalykų pasiūlą Kauno fakulteto ir Šiaulių akademijos studentams.


VU Centrinė rinkimų komisija

Studentų atstovė – Kamilė Gineikaitė.

VU Centrinė rinkimų komisija yra atsakinga už tinkamą Universiteto valdymo organų rinkimų organizavimą, išrinktų Senato ir Tarybos narių registravimą, Rektoriaus rinkimų rezultatų nustatymą.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 10 elektroninių ir 1 nuotolinis posėdis. Jų metu buvo tvirtinta Filosofijos, Chemijos ir geomokslų, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetų, Gyvybės mokslų centro, Šiaulių akademijos rinkimų komisijų sudėtis, teiktas išaiškinimas Komunikacijos fakultetui dėl Tarybos narių rinkimo, tvirtinti Komunikacijos fakulteto iškelti kandidatai narystei Senate ir pritarta dėl elektroninio balsavimo šiuose rinkimuose, tvirtinti Komunikacijos ir Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetų rinkėjų sąrašai.


VU Akademinio protokolo komisija

Studentų atstovas – Nikita Gladčenko.

VU Akademinio protokolo komisija yra atsakinga už VU vykstančių iškilmių tvarką, Universiteto atributikos ir tradicijų puoselėjimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 2 VU Akademinio protokolo komisijos posėdžiai. Jų metu buvo aptarti klausimai dėl Vilniaus universiteto įamžinimo strategijos, buvusio rektoriaus (J. Banio) atminimo lentos, Didžiojo kiemo įamžinimo galerijos. Taip pat buvo pritarta Filologijos fakulteto kreipimuisi dėl M. Martinaičio atminimo lentos įrengimo M. K. Sarbievijaus kieme.


VU Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisija

Studentų atstovė – Julija Jarutytė.

Komisija svarsto ir teikia Senatui tvirtinti kandidatūras gauti VU profesoriaus emerito, afilijuotojo profesoriaus, docento, mokslo darbuotojo ir garbės daktaro, alumno ar mecenato vardus.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 3 posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstytos 2 kandidatūros profesoriaus emerito (patvirtinta 1), 2 kandidatūros afilijuotojo profesoriaus (patvirtinta 1) ir 6 kandidatūros afilijuotojo mokslininko (patvirtintos 6) vardams suteikti bei nutarta garbės daktaro vardą suteikti Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui.


VU Priėmimo komisija

Studentų atstovas – Klaudijus Melys.

Komisija svarsto ir teikia Universiteto rektoriui tvirtinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų kandidatūras akademinėms pareigoms užimti. Atsižvelgus į studentų apklausas, dėstymo patirtis ir planuojamą akademinę veiklą, studentų atstovas siūlė tvirtinti ne visas kandidatūras, remdamasis aukščiau išvardintais duomenimis.


VU Profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimo komisija

Studentų atstovė – Aistė Rinkevičiūtė.

Komisija svarsto ir teikia Senatui tvirtinti dėstytojų kandidatūras dėl pedagoginių vardų suteikimo. Ataskaitiniu laikotarpiu vykusio posėdžio metu buvo patvirtintos kandidatūros, atsižvelgiant į studentų pateiktus apklausų apie kandidatus duomenis.


VU Geriausių dėstytojų pripažinimo komisija

Studentų atstovė – Aistė Rinkevičiūtė.

Komisija svarsto kandidatų veiklą ir teikia Rektoriui rekomendacijas dėl kandidatų pripažinimo geriausiais metų dėstytojais. Kandidatūras iš Vilniaus universiteto studentų siūlomų dėstytojų Komisijos svarstymui teikia kamieninio akademinio padalinio administracija kartu su VU SA padaliniu.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 1 komisijos posėdis. Posėdžio metu iš 38 padalinių siūlytų kandidatų išrinkti 14 geriausių Universiteto dėstytojų, kurie vėliau buvo apdovanoti Rektoriaus premija.

2020 m. geriausiais Universiteto dėstytojais buvo išrinkti: doc. dr. Rolandas Tučas (ChGF), asist. dr. Julija Savickė (EVAF), doc. dr. Jevgenij Chmeliov (FF), doc. dr. Daiva Mickūnaitytė (FlF), lekt. Kęstutis Dragūnevičius (FsF), prof. dr. Nomeda Kuisienė (GMC), doc. dr. Tomas Vaiseta (IF), doc. dr. Lina Murinienė (KF), lekt. Giedrė Dubauskienė (KnF), lekt. Irmantas Radavičius (MIF), doc. dr. Lina Zabulienė (MF), doc. dr. Inga Vinogradnaitė (TSPMI), doc. dr. Juozas Galginaitis (TF), lekt. Gražina Cislikauskienė (VM).


Studijų programų komitetai

Studijų programų komitetai (SPK) yra akademiniai studijų programas koordinuojantys ir jų vykdymą prižiūrintys dariniai. SPK užtikrina studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą ir tobulina studijų programą analizuodami dėstytojų, absolventų, socialinių partnerių nuomonę ir kitus studijų programų vykdymo kokybės rodiklius. SPK sudaro ne mažiau kaip 3 dėstytojai, bent 1 socialinis partneris ir bent 1 studentų atstovas.

Nepaisant to, kad ataskaitiniu laikotarpiu didžioji dalis VU SA ir VU vykdomų veiklų buvo perkeltos į nuotolinį formatą, darbas su studentų atstovų SPK kompetencijų kėlimu bei pačių atstovų veikla Komitetuose vyko bene taip pat kokybiškai, kaip ir ankstesnėse kadencijose. Studentų atstovų SPK kompetencijos buvo keliamos nuotolinių mokymų metu. Didelis dėmesys šiemet buvo skirtas sklandaus patirties perdavimo naujiems studentų atstovams SPK užtikrinimui, kas įgalino atstovus išlaikyti veiklos tęstinumą bei efektyvumą. Ataskaitiniu laikotarpiu studentų atstovai rinko studentų nuomonę anketavimo, virtualių tikslinių grupių arba mišriuoju metodais – surinktus duomenis apie studijų programos kokybę atstovai sistemindavo, suderindavo su VU SA P veikiančiais atstovų koordinatoriais ir pristatydavo SPK posėdžių metu siekiant tobulinti studijų programų kokybę. Šiame procese centriniu mastu atsirado atnaujintas studentų nuomonės rinkimo klausimyno šablonas – šis įrankis leido lengviau ir tikslingiau rinkti duomenis. Be to, šiemet buvo vystytas glaudesnis ryšys tarp studentų atstovų SPK ir kontaktinių asmenų – ši veikla bus tęsiama ir stiprinama ateinančios kadencijos metu su tikslu palengvinti nuomonės rinkimo procesą atstovams ir sukurti glaudesnį ryšį tarp studentų atstovų ir jų atstovaujamos programos studentų.

SPK posėdžių metu dažniausiai buvo diskutuota studijų lankstumo, dalykams skirtų ECTS kreditų sutapties su realybe, dalykų turinio tobulinimo, dalykų aprašų naujinimo bei dėstytojų pedagoginių kompetencijų tobulinimo klausimais.


VU partnerystės profesorių ir partnerystės docentų skyrimo patariamasis komitetas

Ataskaitiniu laikotarpiu patariamasis komitetas susirinko į vieną posėdį, jame buvo išsakyta studentų nuomonė dėl kandidatūrų atsižvelgiant į studentų ir dėstytojų apklausomis surinktą nuomonę.


VU Bendruomenės reikalų darbo grupė

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius, Nikita Gladčenko, Julija Jarutytė.

Bendruomenės reikalų darbo grupė jungia VU padalinių atstovus, teikiančius įvairias paslaugas bendruomenės nariams. Jos tikslas – užtikrinti, jog kiekvienas jaustųsi Universiteto bendruomenės dalimi, todėl darbo grupėje yra diskutuojama visais bendruomenei aktualiais klausimais.

Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 3 VU Bendruomenės reikalų darbo grupės posėdžiai, kuriuose buvo dalijamasi neakademinių kamieninių padalinių naujienomis, aptariamas projektų organizavimas Vilniaus universitete ir Vilniaus universiteto 442 metų gimtadienio veiklos, renginiai.


VU Vienkartinių socialinių stipendijų komisija

Studentų atstovai – Barbora Bašytė, Justinas Brazaitis, Vilius Mickūnas.

Vienkartinės socialinės stipendijos yra Universiteto skiriama parama studentams, kurie patyrė nelaimingus nutikimus (pablogėjusią finansinę padėtį, artimojo (-ųjų) mirtį, asmeninius arba artimojo (-ųjų) sveikatos sutrikimus), sunkumus, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija ar kitas ypatingas situacijas.

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 posėdžiai, kurių metu paskirta 118 stipendijų už 29 962 eurų sumą.


VU Vienkartinių tikslinių stipendijų komisija

Studentų atstovai – Martynas Arbačiauskas, Vilius Mickūnas.

Vienkartinės tikslinės stipendijos skirtos skatinti Universiteto studentus, kurie užsiima aktyviomis mokslo, sporto, kultūros ir visuomeninėmis veiklomis bei garsina Universiteto vardą. Ataskaitiniu laikotarpiu (rudens ir pavasario semestrais) vyko 2 stipendijų skirstymo posėdžiai, kurių metu buvo skirtos 867 stipendijos. Iš viso už šiuos pasiekimus studentams buvo išmokėta 101 690 eurų suma.


VU 450-mečio stipendija

Studentų atstovai – Augustė Grakavinaitė, Dominykas Mečanec, Vilius Mickūnas.

VU 450-mečio stipendija – Vilniaus universiteto įsteigta speciali stipendija, skirta būsimiems studentams iš socialiai jautrių grupių. Siekiant mažinti Lietuvoje opią socialinės atskirties problemą, pirmuosius studijų metus – nuo rugsėjo iki birželio mėnesių – bus mokama 200 eurų stipendija net 100 gabiausių, tačiau sunkumus patiriančių, studentų.


VU Kalbų politikos gairių darbo grupė

Studentų atstovai – Aistė Rinkevičiūtė, Marius Norkūnas, Jorigis Jonas Marčėnas.

Darbo grupės tikslas šiomis gairėmis apibrėžti akademiniame ir bendruomeniniame Universiteto gyvenime vartojamų kalbų politiką bei jos tarpkultūrinį pobūdį, bei deklaruoti lietuvių ir kitų kalbų vartosenos principus.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko darbo grupės ir atskirų sudarytų pogrupių susitikimai, kurių metu buvo kalbama ir diskutuojama apie lietuvių, anglų ir kitų užsienio kalbų vartojimą mūsų Universitete. Buvo bandoma apibrėžti, kokiomis kalbomis turėtų komunikuoti visi bendruomenės nariai, kokiomis kalbomis turėtų vykti studijos ar tarptautinės mokslinės konferencijos.

Studentų atstovai teikė pasiūlymus dėl studentų galimybių mokytis užsienio kalbas plėtimo, dėstytojų dėstymo užsienio kalbų kompetencijų užtikrinimo, bendravimo anglų kalba valdymo organuose dalyvaujant užsienio studentams ir darbuotojams.


Dalykinių apklausų atnaujinimo darbo grupė

Studentų atstovė – Aistė Rinkevičiūtė.

Dalykinių apklausų atnaujinimo darbo grupės tikslas buvo atnaujinti dalykinių apklausų, talpinamų VU Informacinėje sistemoje, klausimyną, kuris padeda studentams įvertinti dėstytojus semestro pabaigoje. Atnaujinimo metu buvo analizuoti moksliniai straipsniai, užsienio universitetų patirtis. Klausimynas parengtas remiantis gerąja praktika, moksliniais tyrimais bei bazinėmis pedagoginėmis kompetencijomis, kurių yra tikimasi iš dėstytojų. Atnaujinus klausimyną jis buvo testuojamas siunčiant studentams savanoriškam pildymui. VU SA testavimo laikotarpiu skatino studentus pildyti apklausą, įrašė ir paviešino tinklalaidę apie grįžtamojo ryšio svarbą ir dalykinių apklausų atnaujinimą.


Bendrųjų kompetencijų darbo grupė

Studentų atstovė – Gabija Daunoravičiūtė.

Bendrųjų kompetencijų darbo grupėje kuria neformaliai įgytų kompetencijų užskaitymo strategiją.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo aptartos galimos bendrųjų kompetencijų fiksavimo studijų metu galimybės. Darbo grupės sušauktose focus grupėse dalyvavo daug skirtingų VU SA organų atstovų, siekiant kuo efektyviau ir tiksliau apibrėžti organizacijoje įgyjamas kompetencijas. Surinktų duomenų dėka buvo atlikta popaskaitinių veiklų analizė, išsigrynintos dažniausiai įgaunamos kompetencijos. Šiuo metu darbo grupė toliau analizuoja vieną priimtiniausių ir populiariausių kompetencijų užskaitymo būdą – Digital badge (liet. skaitmeninių ženkliukų) diegimą.


VU Sveikatinimo ir sporto koncepcijos darbo grupė

Studentų atstovai – Justas Kvedaravičius ir Klaudijus Melys.

Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryta VU Sveikatos ir sporto koncepcijos darbo grupė rengė sporto ir sveikatingumo koncepciją #SveikasUniversitetas, kurioje, atsižvelgiant į Universiteto strateginį veiklos planą, buvo numatyti ilgalaikiai tikslai, skirti siekti bendruomenei teikiamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų gerinimo. Darbo grupėje teikti pasiūlymai dėl keliamų tikslų ir uždavinių, kuriais remiantis būtų sudarytos galimybės gerinti sporto infrastruktūrą, teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę, bei suteikiamos galimybės galimybės gerinti fizinę ir psichikos sveikatos būklę bendruomenės nariams.


Bendradarbiavimas su VU skyriais ir kitomis organizacijomis


Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA)

Kartu su Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA), Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybe (LSMU SA) teiktas kreipimasis dėl Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo komitete svarstyto klausimo dėl rezidentūros vietų skaičiaus didinimo ir jų paskirstymo. Bendra pozicija siūlyta grąžinti išskiriamų rezidentūros vietų skaičių į ansktesnį, 365 vietų skaičių, bei imtis veiksmų, kurie spręstų ilgalaikėje perspektyvoje studentams kylančius sunkumus siekiant tęsti valstybės finansuojamas studijas rezidentūros studijų programose.Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA) – organizacija, atstovaujanti KTU studentams.

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta KTU SA ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje. Taip pat, ataskaitiniu laikotarpiu kartu vykdytas tyrimas dėl aukštųjų mokyklų pasirengimo vykdyti užsienio studentų socialinę ir akademinę integraciją į Universiteto bendruomenę ir studijų procesą, kuriuo buvo apklausti studentai iš užsienio valstybių bei formuoti pasiūlymai integracijos proceso gerinimui.Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – organizacija, atstovaujanti jaunimui ir jaunimo organizacijoms Lietuvos mastu.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengtas bendras pasiūlymų paketas su LMS ir LiJOT švietimo priemonių planui (plačiau – Raštai). Taip pat dalyvauta LiJOT diskusijoje Youth Lublin Triangle forum.Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)

Kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovybe (LSMU SA), Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) ir Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) teiktas kreipimasis dėl Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo komitete svarstyto klausimo dėl rezidentūros vietų skaičiaus didinimo ir jų paskirstymo. Bendra pozicija siūlyta grąžinti išskiriamų rezidentūros vietų skaičių į ankstesnį, 365 vietų skaičių, bei imtis veiksmų, kurie spręstų ilgalaikėje perspektyvoje studentams kylančius sunkumus siekiant tęsti valstybės finansuojamas studijas rezidentūros studijų programose.

Taip pat pateikta bendra VU SA, LSMU SA ir LiMSA pozicija, kuria siūloma įtraukti sveikatos mokslų studijų krypčių studentus į prioritetinę nuo COVID-19 infekcijos vakcinuojamų asmenų eilę. Sveikatos mokslų krypčių studentams ypatingai svarbu studijų metu įgauti praktinių ir klinikinių įgūdžių, kurie įgyjami asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau pagal tuo metu galiojusią vakcinuojamų asmenų eilę ne visiems studentams buvo sudarytos vienodos galimybės gauti vakciną ir užtikrinti galimybes saugiai dalyvaujant studijų procese įgyti reikalingas praktines žinias ir įgūdžius.

Taip pat, VU SA kartu su VJOSAS ir LiMSA teikė bendrus pasiūlymus raginant sudaryti vienodas galimybes jauniems žmonėms nemokamai gauti kalio jodido tabletes. Šių tablečių nemokamą išdavimą, siekiant piliečiams suteikti sveikatos apsaugą nuo galimų Baltarusijoje veikiančios Astravo atominės elektrinės avarijos padarinių, organizavo Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Didelė dalis į Vilnių atvykusių studijuoti studentų nedeklaruoja savo gyvenamosios vietos šiame mieste, todėl siūlyta sudaryti galimybes šią apsaugos priemonę nemokamai gauti ir aukštųjų mokyklų studentams.Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)

Lietuvos moksleivių sąjunga – organizacija, jungianti Lietuvos mokinių savivaldas ir atstovaujanti joms Lietuvos institucijose.

Bendradarbiaujant su LMS ir LiJOT, VU SA teikė pasiūlymus švietimo priemonių planui (plačiau – Raštai).Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė (LSMU SA) – organizacija, atstovaujanti LSMU studentus.

Kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybe (LSMU SA), Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) ir Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) teiktas kreipimasis dėl Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo komitete svarstyto klausimo dėl rezidentūros vietų skaičiaus didinimo ir jų paskirstymo. Bendra pozicija siūlyta grąžinti išskiriamų rezidentūros vietų skaičių į ankstesnį, 365 vietų skaičių, bei imtis veiksmų, kurie spręstų ilgalaikėje perspektyvoje studentams kylančius sunkumus siekiant tęsti valstybės finansuojamas studijas rezidentūros studijų programose.

Taip pat pateikta bendra VU SA, LSMU SA ir LiMSA pozicija, kuria siūloma įtraukti sveikatos mokslų studijų krypčių studentus į prioritetinę nuo COVID-19 infekcijos vakcinuojamų asmenų eilę. Sveikatos mokslų krypčių studentams ypatingai svarbu studijų metu įgauti praktinių ir klinikinių įgūdžių, kurie įgyjami asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tačiau pagal tuo metu galiojusią vakcinuojamų asmenų eilę ne visiems studentams buvo sudarytos vienodos galimybės gauti vakciną ir užtikrinti galimybes saugiai dalyvaujant studijų procese įgyti reikalingas praktines žinias bei įgūdžius.Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (VJOS AS)

Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta VJOS AS asamblėjoje. Jos metu išrinktas naujas VJOS AS pirmininkas. Dalyvauta VJOS AS darbo grupėse dėl VJOS AS veiklą reglamentuojančių dokumentų atnaujinimo. Taip pat VU SA nariai dalyvavo VJOS AS organizuojamuose mokymuose. Bendradarbiaujant su LiMSA ir VJOS AS, VU SA kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl kalio jodido tablečių išdavimo (plačiau – Raštai).VU biblioteka

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo palaikyti glaudūs santykiai su vienu artimiausių VU SA partnerių - Universiteto biblioteka. Ataskaitinio laikotarpio metu buvo surengti 3 susitikimai, kurių metu dalintasi informacija apie mokymosi išteklių̨ prieinamumą̨ ir esamus studentų poreikius bibliotekos paslaugoms nuotolinių studijų̨ metu. VU biblioteka buvo informuota apie specifinių̨ leidinių trūkumą̨ skaityklose, siekiant spręsti šią̨ problemą vykdytas bendradarbiavimas su padalinių bibliotekų darbuotojais. Pavasarį pradėtas rengti VU Kauno fakulteto skaityklos renovacijos planas, kuriuo siekiama skaityklą pritaikyti kylantiems studentų poreikiams.VU Sveikatos ir sporto centras

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA kartu su VU Sveikatos ir sporto centru dalyvavo #SveikasUniversitetas koncepcijos rengimo darbo grupės veikloje, kurioje buvo atlikta dabartinė Universitete teikiamų sporto, sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų bei infrastruktūros analizė. Kartu bendradarbiauta viešai dalijantis informacija, kuria studentai kviesti dalyvauti sporto ir sveikatinimo užsiėmimuose bei bendruomenės renginiuose, ir skatinti puoselėti savo sveikatingumą.Žinių ekonomikos forumas (ŽEF)

Žinių ekonomikos forumas – asociacija, atvira visoms idėjoms, kurios skatina prioritetinės Lietuvos srities – žinių ekonomikos – augimą. ŽEF kviečia visuomenę kartu kurti modernesnę, šiuolaikinėmis technologijomis bei žiniomis grįstą šalies ateitį.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdytos konsultacijos dėl pasiūlymų LR Vyriausybės nuostatų aukštojo švietimo srityje ir jų įgyvendinimo. Taip pat ŽEF ekspertai dalyvavo įgyvendinant ECSTRA (Employability Competencies for Students Through Implementation and Recognition of Activities) projektą. Kartu su ŽEF konsultavomės dėl LR Vyriausybės programos aukštojo mokslo srityje vykdymo.


Tarptautinis bendradarbiavimas


Projektas ARQUS

ARQUS – septynių Europos universitetų aljansas, skirtas dalintis patirtimi ir resursais.

Kovo 25 d. vyko aljanso konferencija skirta mobilumo langų temai. VU SA atstovas Tomas Bedulskij joje dalyvavo kaip vienas iš organizatorių. Konferencijoje dalyvavę pranešėjai pristatė savo asmenines patirtis pasinaudojant mobilumo langų galimybėmis. Po pristatymų vykusio grupinio darbo metu, kiekviena grupė turėjo parengti mobilumo langų įgyvendinimo planą ir išskirti veiksnius įgalinančius ir blokuojančius mobilumo langų įgyvendinimo galimybes.

VU SA 31 gimtadienio metu, į vieną iš diskusijų buvo įtraukti ir ARQUS aljanso atstovai iš kitų universitetų. Drauge su jais vyko diskusija „Studentų judėjimas be sienų“. Drauge su kitų universitetų studentų atstovais, VU SA atstovai, 2021 m., rengė ARQUS akademinę savaitę.Liublino Trikampio Platformos Forumas

Vykusio forumo tikslas – atrasti vieningą bendradarbiavimo kryptį ir bendros veiklos temas tarp keturių šalių (Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos) jaunimo organizacijų, jaunimo organizacijų tarybų ir universitetų. Šios diskusijos metu VU SA atstovas Justas Kvedaravičius dalyvavo diskusijoje „Kaip paskatinti akademinius mainus tarp Liublino trikampio platformos valstybių?“.UNICA

UNICA – tarptautinis universitetų tinklas, jungiantis Europos valstybių sostinėse esančius universitetus. Į šio tinklo veiklą VU SA įsitraukė šiais metais, dalyvaudama studentų konferencijoje – „Darbo rinka po COVID-19, nuotolinis mokymasis ir tolimesnė socialinė universitetų įtaka“. Konferencijos metu organizacijos atstovai klausėsi paskaitų šia tema, dalyvavo diskusijose su kitų universitetų studentais. Taip pat, šiuo metu, jau ruošiamasi ateinančių metų konferencijai – „Keičiame savo universitetą post-COVID-19 amžiuje“. Šiuo metu VU SA delegatų komanda yra ruošiama konferencijoje vyksiančioms diskusijoms liepos mėnesį.


Dalyvavimas kitose konferencijose


Konferencija „Aukštasis mokslas ir negalia: be paslaugų nebus diplomo?“

Konferencijoje dalyvavę VU SA atstovai – Vilius Mickūnas, Justas Kvedaravičius.

Gruodžio 3 d., Tarptautinės žmonių su negalios dienos proga, Vilniaus universitetas kvietė dalintis gerosiomis praktikomis ir diskutuoti apie Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumą negalią turintiems asmenims. Konferencijos metu kelti klausimai, kokių paslaugų reikia, kad asmenims su negalia būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, kas lemia šių paslaugų trūkumą bei kaip užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą. VU SA pristatė atliktą užsienio patirčių analizę, atskleidžiančią modelius, kuriais remiantis užsienio valstybės geba finansuoti studentams su negalia būtinas paslaugas ir užtikrina atvirą, įgalinančią studijų aplinką.


Raštai

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projekto derinimo (2020 m. rugpjūčio 27 d.)

VU SA reagavo į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 dienos įsakymo, kuriame buvo paskirstytas 2020 metais finansinę paramą gaunančių pedagogikos gretutines studijas turinčių studentų skaičius. Pagal pirminę tvarką stipendijas būtų galėję gauti tik 15 iš 70 tuo metu pedagogikos gretutines studijas pasirinkusių studentų – toks neproporcingai mažas ir diskriminuojantis finansavimo modelis neskatina toliau studijuoti ir kartu mažina pedagogų rengimo būdų įvairovę. VU SA išskyrė konkretų siūlymą skirti paramą ir likusiems 55 VU studentams, kurie pasirinko įgyti pedagogo kvalifikaciją studijuojant gretutinėse pedagogikos studijose.

Dėl pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems 2020 metais skiriama parama, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes (2020 m. rugsėjo 14 d.)

Reaguodama į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą atsakymą į anksčiau pateiktą raštą (Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projekto derinimo), VU SA toliau laikėsi pozicijos paskirti paramą likusiems 55 pedagogikos gretutines studijas pasirinkusiems studentams. VU SA atkreipė dėmesį, jog studijų finansavimui skirtas, bet nepanaudotas valstybės lėšas buvo galima perskirstyti ir orientuoti į pirmąjį valstybinį švietimo prioritetą – pedagogų rengimą – o gretutinės pedagogikos studijos yra vienas iš efektyvių ir lanksčiausių būdų įgyti pedagogo kvalifikaciją. Dėl to visi šias studijas pasirinkę studentai turėjo gauti lygiavertę paramą.

Dėl valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos pakeitimų (2020 m. spalio 28 d.)

VU SA pateikė pasiūlymus bei pastabas septyniems punktams, esantiems Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos apraše. VU SA atkreipė dėmesį, jog tuometinis aprašo variantas neužtikrina studentams palankių kredito grąžinimo aplinkybių ir neskatina naudotis šia ilgalaike finansinės pagalbos priemone, ypatingai aktualia užtikrinant studentų galimybes siekti aukštojo išsilavinimo nepriklausomai nuo jų ekonominės situacijos. VU SA pasiūlė paskolos grąžinimo dalis sieti su paskolos gavėjo pajamomis ir leisti paskolą pradėti grąžinti tik tada, kai paskolos gavėjo pajamos viršija minimalaus mėnesinio atlyginimo sumą. Taip pat siūlyta prailginti paskolos grąžinimo terminą iš 15 į 30 metų, paskolos grąžinimo pradžią pratęsti nuo 12 iki 24 mėnesių po studijų pabaigimo, tęsti palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis laikinai studijas sustabdžiusiam studentui.

Kreipimasis dėl kalio jodido tablečių išdavimo Vilniaus mieste gyvenantiems jauniems asmenims (2020 m. lapkričio 3 d.)

VU SA kartu su Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (VJOS AS) bei Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) teikė raštą LR Sveikatos apsaugos ministrui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui siūlant išplėsti kalio jodido tablečių gavėjų ratą, į šį įtraukiant Vilniuje besimokančius moksleivius ir studentus. Pagal pirminį planą, šios tabletės buvo išduodamos tik asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Baltarusijoje veikiančios Astravo atominės elektrinės avarijos atveju tokia tvarka iškeltų grėsmę jauniems asmenims, kurie nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos minimoje teritorijoje. Buvo pateiktas siūlymas, kad asmuo galėtų gauti kalio jodido tabletes, jeigu pateiktų galiojantį elektroninį mokinio pažymėjimą, Lietuvos studento pažymėjimą arba darbdavio išduotą pažymą.

Dėl XVIII Vyriausybės nuostatų švietimo srityje (2020 m. lapkričio 23 d.)

XVIII LR Vyriausybei pradedant darbus, VU SA teikė siūlymus Vyriausybės formuojamoms programinėms nuostatoms švietimo srityje. Siekiant užtikrinti tvarių sprendimų priėmimą aukštojo mokslo sferoje, buvo suformuluoti siūlymai aukštojo mokslo finansavimo, socialinės dimensijos stiprinimo, studijų kokybės gerinimo, studentų paramos sistemos plėtimo, mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo, aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir kitais klausimais. Keli iš VU SA pasiūlymų, randamų dokumente, yra nemokamo aukštojo mokslo pasirengusiems studijuoti studentams užtikrinimas, dėmesys socialiai pažeidžiamoms bei individualius poreikius turinčioms studentų grupėms stojimo į aukštąsias mokyklas bei paslaugų plėtojimo kontekste, studentų įtraukimo į mokslinę veiklą priemonių sukūrimas, persikvalifikavimo galimybių prieinamumo didinimas bei siūlymas socialinės padėties atskyrimas nuo akademinių rezultatų skiriant socialines stipendijas.

Dėl XVIII Vyriausybės nuostatų aukštojo mokslo srityje ir jų įgyvendinimo (2021 m. sausio 11 d.)

Atsižvelgdama į LR Seimo, 2020 m. gruodžio 11 d., priimtą Vyriausybės programą ir joje esančius tikslus, VU SA teikė pasiūlymus Vyriausybės programos įgyvendinimo planui. Penkiems įgyvendinimo plane suplanuotiems projektams VU SA pasiūlė daugiau nei 20 įgyvendinimo priemonių. Šių priemonių tarpe atsispindėjo skatinimo priemonių studentų įsitraukimui į mokslinę veiklą parengimas, galimybių studentams įsidarbinti universitetuose sudarymas, investavimas į mokslo populiarinimo Lietuvoje infrastruktūrą ir parama studentų iniciatyvoms, siūlymas remiantis užsienio šalių patirtimi suformuoti socialinės dimensijos tobulinimo veiklos planą, nemokamų bei laisvai prieinamų paslaugų studentams su individualiais poreikiais sukūrimas, akademinių miestelių vystymo programų finansavimas, galimybė pirmą kartą studijuoti nemokamai išlyginamosiose ir (arba) papildomosiose studijose ir kitos priemonės.

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo projekto (2021 m. sausio 26 d.)

Remiantis statistiniais duomenimis, rodančiais situaciją, jog Lietuvoje vienam studentui tenkanti lėšų dalis aukštajame moksle yra vieną mažiausių ES valstybėse, VU SA pritarė pateiktam nutarimo projektui ir siūlė toliau nuosekliai didinti studijoms aukštosiose mokyklose skiriamą finansavimą, tenkantį vienam studentui. Taip pat, VU SA pasiūlė didinti Nutarimo projekte numatytą dalį išlaidoms studentams skatinti iš 4,5 į 5,5 BSI. Be to, VU SA paragino įsigaliojus numatytiems pakeitimams atkreipti dėmesį į socialinės dimensijos problemas ir priminė pasiūlymą parengti Lietuvos socialinės dimensijos tobulinimo veiklų planą ir peržiūrėti valstybės remiamų paskolų sistemą, siejant grąžinimo sąlygas su asmens pajamomis po studijų bei grąžinant remiamų paskolų teikimą valstybei.

Pasiūlymai švietimo priemonių planui (2021 m. vasario 10 d.)

Reaguodamos į poreikį siekti kuo kokybiškesnės ir labiau prieinamos švietimo sistemos, VU SA kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) bei Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) pateikė bendrus pasiūlymus LR Vyriausybės priemonių plano švietimo sričiai. Pasiūlymai buvo teikti bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo, mokymosi visą gyvenimą ir pilietinio švietimo sferose. Trijų organizacijų suformuotame dokumente pateikti įvairūs siūlymai projektų papildymui, kaip antai raginimas skirti didesnį dėmesį psichosocialinės aplinkos gerinimui mokyklose, STEAM koncepcijos integravimas į ugdymo programų pagrindą, lankstesnis vidurinis ugdymas, studentų skatinimas įsitraukti į mokslines veiklas, socialinės dimensijos klausimų sprendimas aukštajame moksle, neformaliojo švietimo skaitmenizacija, parama kuriant masinius atvirus internetinius kursus (MOOC) ir daugiau.

Dėl visuotinio aukštųjų mokyklų sveikatos specialybių studentų įtraukimo į prioritetinę, nuo COVID-19 infekcijos vakcinuojamų asmenų grupę (2021 m. kovo 5 d.)

VU SA kartu su Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybe (LSMU SA) teikė raštą LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir LR Vyriausybei teikiant pasiūlymą įtraukti sveikatos mokslų krypčių grupės studentus į prioritetinę nuo COVID-19 infekcijos vakcinuojamų asmenų grupę. Kadangi klinikinių ir praktinių įgūdžių lavinimas yra įmanomas tik kontaktiniu būdu, buvo siūloma įtraukti būsimuosius sveikatos specialistus į prioritetinį sąrašą, nes nuotoliniu būdu atsiskaityti dalykai karantinui pasibaigus nebus kartojami, todėl neįgijus paciento apžiūros, apklausos, slaugos, intervencijų atlikimo ir kitų specialybinių kompetencijų, šios spragos studentus galimai lydėtų visą likusį studijų laiką.

Dėl mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto (2021 kovo 9 d.)

VU SA rašte išdėstė socialinės stipendijos problematiką Lietuvoje ir išreiškė siūlymą plėsti socialinės stipendijos gavėjų kriterijų ratą siekiant sumažinti studentams kylančius finansinius sunkumus. Pateikti siūlymai šešiems punktams, iš kurių du siejosi su kriterijų stipendijai gauti praplėtimu. Kalbant apie pateiktus pakeitimus, siūlyta pakeisti darbingumo procentus (iš 45 į 55 %) ir įterpiant lengvą neįgalumo lygį į socialinės stipendijos kriterijus, įtraukti kriterijus apie nepilnamečio vaiko auginimą ar jo globą bei tėvų išsilavinimą (jeigu nei vienas nėra baigęs studijų aukštojoje mokykloje), išbraukti akademinių skolų faktorių socialinės stipendijos praradime.

Tyrimai ir analizės

Studentų socialinės ir ekonominės būkles tyrimas COVID-19 krizės metu

VU SA, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojais Rūta Žiliukaite ir Antanu Kairiu, atliko studentų gyvenimo ir studijavimo sąlygų COVID-19 krizės metu tyrimą. Tyrimo tikslas buvo sužinoti apie karantino poveikį studentams bei iššūkius studijuojant nuotoliniu būdu. Buvo apklausti 1253 studentai, iš kurių 85% yra Vilniaus universiteto studentai. Didžioji apklaustųjų dalis (971 respondentai) buvo bakalauro studijų pakopos studentai, 179 respondentai studijavo magistrantūroje, o likusieji studijavo doktorantūroje arba kitose studijų rūšyse (rezidentūra, papildomos studijos ir t.t.) Tyrimo metu paaiškėjo, jog karantino metu studijų kokybė pablogėjo pagrinde dėl knygų, programinės įrangos ar kitų priemonių studijoms trūkumo. Taip pat, mažiausiai trečdalis respondentų buvo neigiamai finansiškai paveikti per COVID-19 pandemiją ir su didesniais finansiniais sunkumais susidūrė už savo studijas mokantys studentai palyginus su tais, kurie už savo studijas nemoka.

Tyrimas apie fizinį aktyvumą Vilniaus universitete

VU SA, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Švietimo politikos ir administravimo studijų magistrantūros studente, atliko tyrimą apie studentų fizinį aktyvumą Vilniaus universitete. Tyrimo tikslas buvo aprašyti aktyvios gyvensenos studentų tarpe problemas ir iššūkius bei sužinoti, kiek aktyvūs yra Vilniaus universiteto studentai. Į apklausą atsakė 657 Vilniaus universiteto studentai. Vidutinis respondentų amžius buvo 21,6 metų ir daugiausiai jų̨ (72%) buvo moterys. Tyrimo metu paaiškėjo, jog tik 40% respondentų aktyviai sportuoja, tačiau nebūtinai tai daro Universiteto erdvėse, dėl ko yra pagrindas manyti, jog studentų poreikis fiziniam aktyvumui nėra tenkinamas Universiteto erdvėse bei dauguma nežino apie Universiteto teikiamas fizinio aktyvumo galimybes. Nepaisant to, 70% respondentų teigė, jog rūpinasi savo sveikata ir tam reikiamą informaciją sužino per socialinius tinklus.

Tyrimas apie nuotolinio mokymosi patirtį

VU SA atliko tyrimą apie nuotolinių studijų vykdymą Vilniaus universitete, 2020 m. rudens semestre. Tyrimo tikslas buvo įvertinti studijų laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 26 d., kuomet Universitete dalis studijų veiklų buvo vykdomos nuotoliniu būdu. Vykdant apklausą buvo siekiama įvertinti dėstymo kokybę, savarankiško mokymosi ar darbo krūvį, motyvaciją bei įsitraukimą studijuoti ir pasitenkinimą studijomis. Tyrime dalyvavo 513 Vilniaus universiteto studentai, iš kurių 377 respondentai buvo bakalauro studijų pakopos studentai, 52 respondentai – magistrantūros studijų pakopos studentai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog pasitenkinimas studijomis varijuoja priklausomai nuo studijuojamo padalinio ir gali būti sąlygotas praktinių užsiėmimų įgyvendinimo kokybės. Tie studentai, kurių studijų užsiėmimai vyko vien tik nuotoliniu būdu, jautėsi mažiau įsitraukę į studijas, o bendrai studentų savarankiško mokymosi / darbo krūvis nuotolinių studijų metu padidėjo, kas turi neigiamą įtaką jų motyvacijai, mokymosi efektyvumui bei pasitenkinimui studijomis.

Studentų atliekamų praktikų tyrimas

VU SA atliko tyrimą apie atliekamas studentų praktikas. Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti studentų atliekamų praktikų patirtį, surinkti informaciją apie praktikų vykdymą, studentų pasitenkinimą praktikų išdėstymu studijų plane bei gaunamą informaciją apie praktiką iki jos atlikimo ir praktikos metu. Tyrime dalyvavo 339 Vilniaus universiteto studentai. Atlikus apklausą paaiškėjo, jog didelė dalis respondentų nesutinka su teiginiu, jog praktikos metu įtvirtina studijų metu įgytas žinias. Paaiškėjo informavimo apie atsiskaitymą problema, nes respondentai blogiausiai įvertino žinojimą apie atsiskaitymo reikalavimus.

Su visais VU SA atliktais tyrimais galite susipažinti: vusa.lt/lt/veiklos-ir-tyrimu-ataskaitos
STIPRI ORGANIZACIJA

VU SA Projektai

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SA įgyvendino 2 projektus, abiejų projektų įgyvendinimas vis dar tęsiasi. Taip pat buvo pateiktos 2 projektų paraiškos, dėl abiejų dar laukiama vertinimo komisijos galutinio sprendimo.

Šiuo metu iš Valstybinio studijų fondo laukiama atsakymo dėl projektų „Studentų finansinių iniciatyvų įgalinimas per finansinio raštingumo kompetencijų kėlimą“ ir „Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas“ vertinimo.

Drauge su Žinių ekonomikos forumu, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga ir Šiaulių universiteto Studentų atstovybe pradėtas vykdyti Vidaus reikalų ministerijos projektas, kurio metu stiprinami projekto partnerių advokacijos gebėjimai švietimo ir jo sisteminimo srityse, dalyvavimo viešojo valdymo procesuose kokybę ir mastą. Per šiuos metus projekto tikslams pasiekti buvo paruoštos 3 apklausos studentams, apimančios skirtingas jų gyvenimo sritis.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautas finansavimas ECSTRA projektui, kurio tikslas yra skatinti studentų saviraišką, neformalias veiklas ir jose neformaliu būdu įgytas kompetencijas. Per šiuos metus įgyvendinant projektą buvo parengta naujų studentiškų iniciatyvų įsikūrimo struktūra bei vadovų gidas, kuris bus skirtas visiems organizacijoje vadovaujančias pareigas užimantiems asmenis.

Institucinis stiprinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu Institucinio stiprinimo fondą sudarė:

 • Goda Andrijaitytė (pirmininkė)
 • Irma Brogaitė
 • Kamilė Kandrotaitė
 • Eividas Grinius
 • Elizabet Beržanskytė
 • Marius Norkūnas


Šiais metais buvo organizuoti 25 mokymai, kuriuose dalyvavo apie 750 dalyvių. Pagrindinės temos, į kurias buvo gilinamasi mokymų metu:

 • organizacijos strategija, struktūra ir įvaizdis;
 • studentų konsultavimas, socialinių ir akademinių žinių suteikimas, atstovavimas, studentų nuomonės rinkimas;
 • padalinių dienų organizavimas, sąmatų sudarymas, sričių bendradarbiavimas;
 • darbas komandoje nuotoliniu būdu, atsakomybės svarbos komunikavimas bei pareigybių išgryninimas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Šiais metais ir toliau buvo tęsiamas sistemingas darbas su žmogiškaisiais ištekliais:

 • vasaros laikotarpiu pirmą kartą vyko bendri sričių planavimai pagal vasaros Biuro-Tarybos išvažiavimo metu išskirtas svarbiausias problemas;
 • ir toliau vykdyti reguliarūs Institucinio stiprinimo fondo ir žmogiškųjų išteklių koordinatorių susitikimai (iš viso įvyko 6), kurių metu kiekvieną mėnesį koordinatoriai pristatinėjo projektus šiomis temomis:
  • narių pritraukimas ir išlaikymas;
  • laiko planavimas;
  • grįžtamasis ryšys;
  • emocijų valdymas;
  • visuotiniai susirinkimai;
  • patirties perdavimas;
  • naujos komandos formavimas.
 • kompetencijų kėlimas vyko ne tik mokymų metu, bet ir reguliarių bei visuotinių susirinkimų metu, per simuliacijas;
 • prisijungus Šiaulių akademijai, buvo vykdyta VU SA ŠA integracija į organizaciją, suteikiamos bazinės žinios, planavimai, komandos formavimas;
 • vyko pirmieji bendri programų, klubų, projektų mokymai, kuriuose jie grynino savo buvimo svarbą organizacijoje, brėžėsi tolimesnę veikimo kryptį;
 • vyko ir daugiau centrinių mokymų:
  • kuratorių;
  • vadovavimo;
  • mokymai apie negalią;
  • SPK studentų atstovų mokymai;
  • GNK ir AEK studentų atstovų mokymai;
  • komunikacinės-marketingo-organizacinės sričių mokymai.
 • tęsta ankstesnės kadencijos pradėta mentorių programa. Mentorius turėjo 21 organizacijos vadovas.

VU SA vykdyti mokymai

Data Padalinys (VU SA P/VU SA PKP) Mokymų pavadinimas Dalyvių skaičius
2020 07 10 VU SA FsF VU SA FsF vietiniai komandos formavimo mokymai 10
2020 07 15 VU SA CB VU SA planavimo moderatorių mokymai 20
2020 07 26-28 VU SA CB VU SA centriniai kuratorių mokymai 210
2020 07 29-30 VU SA KF VU SA KF išvažiuojamieji kuratorių mokymai 12
2020 08 04 VU SA CB VU SA centriniai mokymai apie negalią 30
2020 08 05-06 VU SA TF VU SA TF išvažiuojamieji kuratorių mokymai 16
2020 08 12 VU SA FsF VU SA FsF vietiniai kuratorių mokymai 22
2020 08 22 VU SA TSPMI VU SA TSPMI vietiniai kuratorių mokymai 14
2020 08 24 VU SA MF VU SA MF vietiniai kuratorių mokymai 25
2020 09 07 VU SA CB VU SA komunikacijos koordinatorių mokymai 15
2020 09 19 ESN VU Išvažiuojamasis ESN Vilnius University komandos formavimas 8
2020 09 26 VU SA MF  VU SA MF vietiniai komandos formavimo mokymai 9
2020 09 29-10 01 VU SA ISF Centriniai vadovavimo mokymai 60
2020 10 03 VU SA CB VU SA PKP mokymai 25
2020 10 11 VU SA MIF VU SA MIF SPK mokymai 23
2020 10 15-17 VU SA CB VU SA atstovų SPK nuotoliniai mokymai 82
2020 11 28-29 ir 2020 12 05-06 VU SA CHGF VU SA CHGF rudens mokymai 20
2020 12 05 VU SA TSPMI VU SA TSPMI narių mokymai 38
2020 12 05 VU SA GMC ir VU SA FF VU SA GMC ir VU SA FF rudens mokymai 20
2020 12 29 VU SA ŠA VU SA ŠA įvadiniai mokymai 8
2021 02 03 VU SA EVAF Vietiniai VU SA EVAF Merkurijaus dienų vadovų mokymai 4
2021 02 27 VU SA KnF VU SA KnF narių mokymai 31
2021 03 24 VU SA CB VU SA AEK ir GNK mokymai 25
2021 04 10-11 VU SA CB KMO sričių mokymai 30DARNI UNIVERSITETINĖ BENDRUOMENĖ

Bendruomenę buriantys renginiai

Bendruomeniškumo puoselėjimas bei studentų integracija išlieka svarbiu Vilniaus universiteto Studentų atstovybės veiklos prioritetu. Jau kelerius metus iš eilės VU SA aktyviai rūpinasi socialinių–akademinių ir bendruomeninių renginių pasiūla, stiprina ir plečia projektus, klubus ir programas, kurie yra atviri visiems VU bendruomenės nariams. Taip VU SA skatina darnią, atvirą ir universitetines tradicijas puoselėjančią bendruomenę.

VU SA 31

Kiek kitaip nei kiekvienais metais, lapkričio 20-21 dienomis, buvo minima Tarptautinė studentų diena ir Vilniaus universiteto Studentų atstovybės 31-asis gimtadienis (toliau VU SA 31). Šių dviejų švenčių proga vyko trys diskusijos. Tarptautinę studentų dieną ir VU SA 31 lapkričio 20 d. atidarė diskusija „Kaip stiprinsime aukštąjį mokslą ateinančius ketverius metus?“ , kurios metu buvo diskutuojama apie aukštąjį mokslą. Minėjimas tęsėsi lapkričio 21 d. kitomis dvejomis diskusijomis, kurios vyko anglų kalba. „COVID-19: students' movement without crossing borders“ Diskusijos metu buvo kalbama apie sunkumus, iššūkius bei problemas su kuriomis susiduria studentija pandemijos akivaizdoje norėdami išbandyti studijas svetur. Tarptautinės studentų dienos minėjimas buvo uždarytas diskusija „What kind of student movement do students need today?“ , kurios metu buvo diskutuojama apie tai, kokio studentų judėjimo reikia šių dienų studentijai. Nors negalėjome būti kartu, bet turėjome galimybę išgirsti įvairių žmonių mintis, pasisakymus studentams rūpimai klausimais.

VU Studijų mugė 2021

Kaip ir dauguma renginių, taip ir kasmet vyksianti Studijų mugė šiais metais persikėlė į nuotolinę erdvę. Vilniaus universitetas savarankiškai ėmėsi iniciatyvos ir abiturientams suteikė kiek įmanoma panašesnės, į gyvai vykusios Studijų mugės, patirties. VU SA Studijų mugės metu buvo atsakinga ne tik už diskusijos su studentais apie studijas organizavimu, bet prisidėjo ir prie techninio renginio įgyvendinimo: studentai administravo nuotolinius konsultacijų kambarius ir net 2 savaites, nuo kovo 24 d. iki balandžio 2 d., visi stengėsi, jog Studijų mugė vyktų sklandžiai.

Padalinių dienos

2021 metais, kaip niekada, buvo daugybė kokybiškai organizuotų ir daug dalyvių pritraukusių padalinių dienų. Organizuoti padalinio dienas nuotoliniu būdu nė vienam padaliniui nebuvo problema, o visuose renginiuose netrūko originalių ir įtraukiančių veiklų. Šiais metais VU SA TF mus džiugino Konstitucijos bei Teisininkų dienomis, VU SA FF paminėjo jau 53-ias Fizikų dienas, 42-osios Istorikų dienos buvo puiki VU SA IF renginių maratono pradžia, Medikų dienose VU SA MF šiais metais mums suteikė galimybę išgirsti tikrų profesionalų paskaitų ir diskusijų, VU SA KF paruošė daug informacijos, kurią galėjome išgirsti per Informacijos dienas, VU SA FilF įkvėpė kūrybiškumo suorganizavę Filologų naktis, Verslo dienos po metų pertraukos sugrįžo ir pas VU SA VM, VU SA EVAF stebino suorganizavę puikias Merkurijaus dienas, garsiai nuskambėjusios VU SA MIF Matematikų ir informatikų dienos. Visos šios padalinių dienos, tai labai svarbus Studentų atstovybės indėlis į tradicijų puoselėjimą ir išsaugojimą.

Studentų integracija

VU pirmakursių stovyklos

2020 m., rugsėjo 8-14 dienomis, prieš prasidedant naujiems mokslo metams, Vilniaus universitete tradiciškai įvyko 16 VU SA organizuojamų pirmakursių stovyklų. Dėl Lietuvoje susiklosčiusios epidemiologinės situacijos šiemet buvo atsisakyta tradicinių, kelių dienų išvažiuojamųjų stovyklų – stovyklos sutrumpintos iki vienos dienos ir vyko kiemeliuose prie padalinių. Šiemet jose dalyvavo daugiau nei 1200 būsimų VU studentų. Stovyklų metu buvo susipažįstama su Universitetine kultūra, dėstytojais, alumnais bei padalinių administracijomis, taip pat pristatytas Vilniaus universitetas, suteikta bazinė informacija apie studijų procesą bei studijų aplinką, pristatytos VU SA veiklos sritys, programos, klubai ir projektai bei studentų galimybės VU.

Integracijos mugė

Nors šiais metais tradicine tapusi Rugsėjo 1-osios eisena nevyko, tačiau rugsėjo 12 d., mokslo metų pradžios proga, VU SA surengė dvylikos diskusijų su akademine bendruomene festivalį „Ad astra“. Visą dieną Vilniaus universiteto Centrinių rūmų kiemeliai skambėjo nuo diskusijų tarp skirtingų mokslo šakų atstovų, administracijos darbuotojų, studentų bei svečių. Diskutuota ne tik apie studijas, mokslą ir galimybes Universitete, bet ir apie informacinį pasaulį, propagandą, lygybę ir Universiteto lyderystę šalyje. Po diskusijų dalyvių laukė Universitete veikiančių organizacijų, programų, klubų, projektų mugė, kurioje studentai galėjo susipažinti su įvairiomis studentiškomis organizacijomis ir saviraiškos galimybėmis VU. Vakarą vainikavo Rektoriaus Rimvydo Petrausko bei VU SA prezidento Justo Kvedaravičiaus sveikinimo žodžiai ir bendruomenės koncertas Didžiajame kieme.

VU 442 gimtadienis

Šiais metais Vilniaus universiteto gimtadienį turėjome švęsti nuotoliniu būdu. Kadangi jau ilgą laikotarpį visa VU bendruomenė skaudžiai išgyvena karantiną, buvo nuspręsta suorganizuoti šventę ir suburti visą Vilniaus universiteto bendruomenę. Daugiau nei 40 komandų išbandė save VU SA organizuojamame VU 442 gimtadienio protmūšyje „Socialinių tinklų pinklėse“. Labai džiaugiamės, kad ne ir tokiu sunkiu laikotarpiu Vilniaus universiteto bendruomenei sugebėjome suteikti dar vieną gražų, smagų ir bendruomenę buriantį renginį.


Programos, klubai, projektai

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias dėmesys buvo skiriamas PKP bendradarbiavimui tarpusavyje bei su kitais VU ir VU SA dariniais. Buvo tęsiami PKP vadovų susitikimai ir informacijos sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi ir veiklos rezultatais tarp PKP vadovų. PKP nariai buvo kviečiami dalyvauti VU SA organizuojamuose vasaros, informacinės, marketingo ir organizacinės sričių mokymuose. Rudenį vykdyti PKP mokymai, kurių metu visi nariai turėjo galimybę geriau susipažinti su VU SA, naujai apsibrėžti savo veiklos kryptis ir įgyti naujų kompetencijų komunikacijos srityje. Didžioji dalis PKP prisistatė rugsėjį vykusioje VU Karjeros dienų kontaktų mugėje. Didelis dėmesys skirtas PKP instituciniam stiprinimui – vykdyti keturių PKP metų veiklos planavimai, nuolat vykdytos konsultacijos geriausiems situacijų sprendimo būdams rasti bei sklandžiai veiklai vykdyti. Taip pat per šiuos metus universitete įsikūrė du nauji klubai – VU Fotoklubas ir VU Antroklubas, kurie jau pradėjo savo veiklą pritraukdami didelį kiekį studentų.

Be etikečių

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Ieva Budreikaitė.

Be etikečių – nuo 2010-ųjų VU SA vykdoma programa, aktyviai veikianti socialinės atskirties mažinimo ir žmogaus teisių srityse. Šia programa siekiama skatinti pagarbą VU bendruomenėje, laužyti nusistovėjusius stereotipus ir didinti Universiteto atvirumą skatinant visapusišką socialiai pažeidžiamų grupių integraciją. Pagrindinės programos vertybės: lygybė, atvirumas ir pagarba kiekvieno žmogaus individualumui.

Programos darbas šiais metais buvo orientuotas į turinio socialinėms medijoms kūrimą –veiklai persikėlus į nuotolį, siekta įgyvendinti savo misiją dalijantis aktualijomis, rašant straipsnius socialinės, lyčių lygybės, emocinės sveikatos ir kitomis aktualiomis temomis. Kiekvieną sekmadienį dalintasi menininkų, susijusių su kultūra, socialiai pažeidžiamomis grupėmis ar emocine sveika, istorijomis ir darbais. Siekiant įrašų atpažinimo taikyta grotažymė #kultūravisų. Taip pat, ataskaitiniu laikotarpiu organizuota paskaita apie visavertiškumo jausmą ir meditaciją. Šių metų Hallophobia renginio metu vesta paskaita apie studentų patiriamas emocines krizes. Minint savaitę prieš rasizmą kartu su VU SA ESN rengta paskaita apie rasizmą ir ksenofobiją Lietuvoje, kurioje teisinį ir realybės žmogaus teisių aspektus pristatė lektorės iš Žmogaus teisių balso ir Lietuvos žmogaus teisių centro. Tolerancijos dienos proga organizuota diskusija, kurioje renginio dalyviai buvo kviečiami diskutuoti, kaip tam tikros socialinės situacijos veikia žmogaus psichologinę sveikatą. Spalio mėnesį, bendradarbiaujant su Universiteto LGBT+ grupe, organizuotas mados pristatymo renginys Atverk savo spintą, į kurį kviesti keli stiliumi besidomintys LGBT+ bendruomenės asmenys.

be etikeciu logo


Sąžiningai

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Greta Čepurnaitė (iki 2020 m. spalio mėn.).

Sąžiningai – VU SA programa, puoselėjanti Vilniaus universiteto bendruomenės akademinę etiką ir skatinanti akademinio sąžiningumo kultūrą. Prie programos veiklos prisidedantys dalyviai siekia mažinti nusirašinėjimo, plagijavimo ir rašto darbų pirkimų atvejus. Akademinio sąžiningumo skatinimui yra rengiami vykdomų tarpinių ir galutinių atsiskaitymų (kolokviumų ir egzaminų) stebėjimai, organizuojamos informacinės kampanijos, rubrikos, atliekami tyrimai, rengiami straipsniai ir apžvalgos. Programos atstovai veiklą vykdo visuose Vilniaus universiteto kamieniniuose akademiniuose padaliniuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko programos Sąžiningai veiklos krypčių persvarstymas ir išgryninimas, siekiant padaryti ją labiau aktualią ir naudingą studentams. Diskusijų metu išsigrynintos 3 programos veiklos kryptis: atsiskaitymų stebėjimas, studentų švietimas bei akademinės etikos kultūros diegimas Universitete.

saziningai.jpg


Erasmus Student Network Vilnius University (ESN VU)

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Viktorija Milko.

ESN Vilnius University – VU SA programa, skatinanti studentų mobilumą bei padedanti užsienio studentams sėkmingai integruotis Vilniaus universitete. Pagrindinis ESN Vilnius University tikslas – padėti į VU atvykstantiems užsienio studentams prisitaikyti naujoje aplinkoje, supažindinti juos su studijų tvarka, mūsų šalies kultūra bei tradicijomis.

ESN Vilnius University veikla buvo orientuota į įvairių renginių, skirtų užsienio studentų integracijos didinimui ir bendruomeniškumo skatinimui, organizavimą. Kaip ir kiekvieną semestrą veikla tradiciškai pradėta su Orientation Week, kurios metu stengtasi supažindinti užsienio studentus tarpusavyje bei suteikti visą būtinąją informaciją apie Universiteto gyvenimą, infrastruktūrą, Lietuvos kultūrą, studentų galimybes bei teises. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją, metų eigoje studentams buvo teikiama visa būtina ir aktuali informacija apie COVID-19 viruso plitimo valdymo kelius Lietuvoje, taikomus ribojimus, saugumo priemones. Kartu studentams buvo suteikta ir kontaktinė informacija užsikrėtimo liga atveju. Be visų standartinių renginių (protmūšių, ekskursijų, susipažinimo vakarų), metų eigoje buvo organizuoti ESN Social Inclussion Days renginiai – gestų kalbos mokymai ir – bendradarbiaujant su VU SA programa "Be Etikečių" – paskaita apie rasizmą. Sveikatingumo savaitės metu rengtos žingsnių kiekio varžybos, paskaitos apie streso valdymą ir miesto pažinimo aktyviaisiais būdais iššūkiai. Pavasario semestro metu atgaivintas tarptautinis projektas Erasmus in Schools, kurio metu, bendraujant su VU užsienio studentais, mokiniai skatinami įsitraukti į mobilumą. Taip pat atgaivintas nacionalinis projektas Multilingual Lithuania, suteikiantis galimybę vietiniams studentams išmokti užsienio kalbos bendraujant su VU užsienio studentais kaip mokytojais.

"ESN Vilnius University" per šiuos metus sustiprino ryšius su kitomis ESN Lithuania sekcijomis. Programa dalyvavo VU SA metiniuose planavimuose, kurių metu buvo išgrynintos dvi probleminės bylos, o jų įgyvendinimas – dalinai pasiektas. Dalyvauta įvairiuose VU SA mokymuose, kurių metų buvo gautos reikiamos kompetencijos. Vasario mėnesį "ESN Vilnius University" prisidėjo prie VU Tarptautinių ryšių skyriaus vietinių studentų mobilumo skatinimo konferencijų.

esn logo


Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas (VU JEK)

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Urtė Toliušytė.

Vilniaus universiteto Jaunųjų energetikų klubas (VU JEK) – VU SA klubas, vienijantis jaunimą, besidomintį įvairių rūšių energetika, ekonominiais, politiniais ir techniniais aspektais. Organizuodami renginius, skleisdami informaciją, VU JEK nariai dalijasi turimomis energetikos žiniomis.

Kaip svarbiausias klubo veiklas šiais metais galima išskirti žurnalo Progressus išleidimą ir organizuotus nuotolinių renginių ciklus.

Šiemet į klubą buvo pritraukta daug įvairių studijų programų pirmo kurso studentų, o renginiai sulaukė visuomenės susidomėjimo. Klube orientuotasi į projektus, vystyta patrauklesnė išorės komunikacija, suteikta galimybė pranešimus ruošti visiems klubo nariams ir juos pristatyti per susirinkimus. Taip pat, pasinaudodama turimomis galimybėmis VU JEK dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos seminaruose ir diskusijose bei kalbino ministerijos atstovus.

jek logo


Vilniaus universiteto Karjeros dienos (VU KD)

Ataskaitiniu laikotarpiu projektą koordinavo Edgaras Kodis.

Vilniaus universiteto Karjeros dienos – VU SA projektas, leidžiantis studentams susipažinti su potencialiais darbdaviais, užmegzti kontaktus ir savarankiškai pradėti karjeros kelią. Projektu siekiama padėti studentams įsitvirtinti darbo rinkoje ir tapti paklausiais savo srities specialistais.

Šiais metais organizuotas renginys VU Karjeros dienos 2021 vyko gegužės 3-7 d. virtualioje erdvėje. Surasta 50 įmonių ir finansiniai rėmėjai, kurių 13 įsitraukė į Karjeros dienų renginius. Suburta beveik 50 žmonių savanorių komanda, užtikrinusi sklandžią į skaitmeninę erdvę persikėlusio renginio eigą. Didžiausias šių metų pokytis – renginio perkėlimas į elektroninę erdvę, leidęs pakviesti organizuojamose veiklose dalyvauti dar didesnį studentų skaičių ne tik iš Vilniaus, bet ir kitų miestų.

kd logo


Kuratorių programa

Ataskaitiniu laikotarpiu programos veiklą koordinavo Evaldas Matijošaitis.

Kuratorių programa – nuo 2000 metų VU SA vykdoma programa, skirta efektyviai integruoti pirmo kurso studentus į Universiteto bendruomenę bei supažindinti su studijų tvarka. Šios programos dalyviai – kuratoriai – specialius mokymus išklausę vyresnių kursų studentai, padedantys savo kuruojamos grupės studentams integracijos procese.

Kuratorių programa šiais metais praplėtė savo gretas ir surinko virš 200 kuratorių bakalauro studijų programų studentams, paskyrė po kuratorių pirmo kurso magistro studijų pakopos studentams bei individualiųjų studijų kuratorių. Taigi, specifinius mokymus praėję kuratoriai (mentoriai) padėjo įsilieti į Vilniaus universitetą ir studentams iš užsienio.

Ateinančius mokslo metus programa sutiks pakitusi – išgryninta integracijos proceso koordinatoriaus (ex kuratorių koordinatoriaus) veikla ir pareigos padalinyje, apibrėžtos kuratorių kompetencijos, atsakomybės bei kelias būnant VU SA nariu, taip pat, skirtingose studentų grupėse, įvertintos gerosios renginių bei kitų iniciatyvų patirtys, kurias kuratoriai galėtų taikyti vykdomoje veikloje

kuratoriu logo


Labdaros ir paramos fondas Ateičiai

VU SA atstovas dalininkų susirinkimuose – Justas Kvedaravičius.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė 2018 m. įkūrė labdaros ir paramos fondą Ateičiai, skirtą Vilniaus universiteto studentų gerovei kurti. Fondas buvo įkurtas siekiant atstovauti įvairius studentų poreikius.

Labdaros ir paramos fondas Ateičiai ataskaitiniu laikotarpiu viešino ir garsino Vilniaus universiteto vardą platindamas atributiką tiek fizinėje, tiek elektroninėje parduotuvėse. Šiais metais bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga buvo atidaryta elektroninė Klaipėdos universiteto atributikos parduotuvė. Taip pat, fondas plečia bendradarbiavimą su VU – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VU Kultūros centru dėl jų išleistų kompaktinių diskų platinimo. Šiais metais pradėta iniciatyva – renkama 1,2 % GPM parama, kuri bus tikslingai naudojama stipendijoms, skirtoms socialiai remtiniems Vilniaus universiteto studentams už jų vykdomą visuomeninę veiklą, įsteigti.

Labdaros ir paramos fondo Ateičiai veikla yra socialiai atsakinga bei kurianti kapitalą Vilniaus universiteto studentų gerovės labui.

atributika.jpg


VU Rašytojų klubas

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Vincentas Klipčius.

VU Rašytojų klubas – 2013 m. susibūrusi draugija, vienijanti rašančius ir literatūra besidominčius VU studentus. VU Rašytojų klubo tikslas yra ne tik suburti rašančius žmones, tačiau ir skatinti labiau domėtis literatūra, pažvelgti į ją iš kūrėjo, kritiko, skaitytojo ir klausytojo pusės.

VU Rašytojų klubo nariai rengia atviras paskaitas apie įdomiausius literatūrinius judėjimus ir ryškiausius pasaulinės ir lietuvių literatūros kūrėjus, rengia savos kūrybos skaitymo renginius, organizuoja susitikimus su rašančiaisiais, rengia filmų, sukurtų pagal literatūros kūrinius, peržiūras ir diskusijas, bendrauja su aktoriais.

VU Rašytojų klubas šiais metais daug dėmesio skyrė kūrybos bei autorių biografijų analizėms. Klubas vykdė švietėjišką veiklą ir savo Facebook paskyroje aktyviai publikavo kūrinių rekomendacijas ir analizes.

rasytoju sajungos logo


Studentiško gyvenimo vadovas (SGV)

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklą koordinavo Daniel Šematovič.

Studentiško gyvenimo vadovas (SGV) – jau daugiau kaip 10 metų pirmakursių studijų ir gyvenimo naujame mieste pradžiai palengvinti skirtas VU SA leidinys. Šie metai SGV išskirtiniai – jis pirmo kurso studentus pasiekė nebe knygos, o internetinio puslapio pavidalu sgv.vusa.lt, todėl studentams SGV galės pasitarnauti kaip informacijos paieškos įrankis ne tik studijų pradžioje, bet ir visais studijų metais. Pagrindinis SGV tikslas – skatinti studentų savarankiškumą, aktyvią veiklą ir, žinoma, užtikrinti jų sklandų įsiliejimą į didžiausios Lietuvoje akademinės bendruomenės narių gretas. Be to, tai priemonė, leidžianti pirmo kurso studentams supažindinti su jų teisėmis, pareigomis bei svarbiausiais Universiteto procesais, kurių išmanymas ypač svarbus norint sėkmingai pradėti ir baigti studijų metus.

sgv.png


Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas (VU SIF)

Ataskaitiniu laikotarpiu fondui vadovavo Tautvydas Stasiulis (iki 2020 m. sausio mėn.) bei Ieva Turskytė (nuo 2020 m. sausio mėn.).

Vilniaus universiteto Studentų investicinis fondas (VU SIF) – VU SA įsteigtas pirmasis ir didžiausias studentų investicinis fondas Lietuvoje, skatinantis jaunimą domėtis investicijų valdymo pasauliu ir savarankiškai investuoti.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU SIF sėkmingai organizavo informatyvius renginius. 2020 m. birželio mėn. vyko virtualus pokalbis apie ekonomikos ir finansų tendencijas su tuometiniu Lietuvos finansų ministru Viliumi Šapoka, rugsėjo mėn. buvo paskelbtas tinklalaidės epizodas su VU ekonomiste doc. dr. Ieva Bužiene, kurio metu pašnekovė dalijosi mintimis apie finansinį raštingumą. Studentai taip pat galėjo dalyvauti VU SIF renginiuose Tautvydo Marčiulaičio paskaita: Didžiausi investicinio portfelio valdymo mitai bei paskaitoje su Greta Krušaite Asmeniniai finansai: kaupti, išleisti ar investuoti? VU SIF bendradarbiavo su kitomis studentiškomis organizacijomis ir drauge su ELSA Lithuania kvietė dalyvauti atviroje diskusijoje Akcijų rinkos manipuliacija: Kur brėžiama riba?

Spalį organizacija oficialiai tapo tarptautinio tinklo IFSA Network, vienijančio viso pasaulio studentus, besidominčius finansais ir investavimu, dalimi. Drauge su minėtuoju tinklu buvo organizuotas renginys apie investavimą su prelegentu Karoliu Kybartu.

Šie metai VU SIF buvo sėkmingi konkursuose – komanda, kurią sudarė organizacijos nariai, užėmė pirmąją vietą tarptautiniame konkurse Red Bull Basement. Taip pat, prestižiniame konkurse Global Case Competition at Harvard, rengiamame pasaulio mastu organizacijos atstovai pateko į geriausiųjų komandų dvidešimtuką. Konkurso metu studentai iš geriausių pasaulio universitetų tris savaites sprendė konkretaus verslo atvejo problemą.

VU SIF augti ir tobulėti ataskaitiniu laikotarpiu padėjo žurnalas Investuok,  Lietuvos Bankas, UAB Gerovės valdymas, Vilniaus universiteto Verslo mokykla bei Vilniaus universitetas.

sif logo


Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams (SMMS)

Ataskaitiniu laikotarpiu projekto veiklą koordinavo Aurelija Vasiliauskaitė.

SMMS (Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams) – VU SA vykdomas projektas, skirtas vyresnių klasių moksleiviams, norintiems iš arčiau susipažinti su studentišku gyvenimu ir studijų galimybėmis.

Šiemet projekto veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Dar lapkričio mėnesį START FM studijoje suorganizuotas pokalbis apie SMMS su Ieva ir Mantu Bartuševičiais. Sausio – vasario mėnesiais projekto kuratoriai vedė klasės valandėles vyresnių klasių moksleiviams, kur buvo pristatytas  SMMS projektas, Vilniaus universitetas, VU ir VU SA popaskaitinių veiklų galimybės bei atsakinėta į moksleiviams kylančius klausimus. Nuo vasario mėnesio pradžios SMMS socialiniuose tinkluose pradėti VU padalinių pristatymai, kurių metu, kas savaitę, SMMS kuratoriai pristatė vis kitą VU padalinį. Gegužės mėn. 15 d. vyks nuotolinė SMMS stovykla, o po jos moksleiviai turės galimybę užduoti rūpimus klausimus SMMS kuratoriams Discord platformoje.

smms logo


VU radijas START FM

Ataskaitiniu laikotarpiu radijui vadovavo Rimantas Murza.

VU radijas START FM – VU SA ir Vilniaus universiteto radijo stotis, veiklą pradėjusi 2005 metais. Vienintelė Lietuvoje studentų radijo stotis suteikia plačias saviraiškos galimybes studentams: padeda rengti būsimus žurnalistus, programuotojus ir kitų sričių specialistus. START FM taip pat aktyviai palaiko jaunų bei mažai žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų ir muzikos grupių kūrybos sklaidą, rengia interviu su alternatyvios muzikos atlikėjais, palaiko įvairias menines bei socialines iniciatyvas.

2020 m. rugsėjo mėn. 12 d. atšventusi 15-ąjį gimtadienį, Vilniaus Universiteto radijo stotis START FM 94.2 net ir besitęsiančio karantino metu nesustoja augti. 2020 m. per savaitę buvo transliuojama vidutiniškai 48 valandos originalaus programavimo (kitą programos dalį sudaro automatinis muzikos grojimas), o internetu eterį įsijungdavo vidutiniškai 42 000 unikalių klausytojų per mėnesį.

Augimas nesustojo ir bendradarbiavimo vystyme – pradėti bendri projektai su Lietuvos tarpdisciplinio meno kūrėjų sąjunga, šiuolaikinės rimtosios muzikos festivaliu Druskomanija, neformalia muzikos kūrybos mokykla Muzikalkė, radijo teatru Bilietų Nėra (studijoje įrašytas ir VU radijo eteryje transliuotas spektaklis Šiaurės Miestelis, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos rengiamame konkurse Pragiedruliai pripažintas originaliausia radijo laida). Taip pat įvykdytas projektas 3 minutės solo, kurio metu buvo profesionaliai nufilmuoti ir įrašyti 32 jaunieji Lietuvos džiazo muzikos instrumentalistai atliekantys 3 min. trukmės solo pasirodymą. Rudens pradžioje iš VU studentų suburta START FM žinių komanda kiekvieną darbo dieną rengia naujienų pranešimus, reportažus aktualiomis temomis bei interviu.

sfm logo


VU Kendo klubas (VU KK)

Ataskaitiniu laikotarpiu klubo veiklą koordinavo Vytenis Almonaitis.

Vilniaus universiteto Kendo klubas – nuo 2008 m. veikianti VU SA japoniško fechtavimo studija, skirta tiek pradedantiesiems, tiek norintiems tobulinti jau turimus įgūdžius. VU Kendo klubas siekia ne tik populiarinti kendo sportą ir skatinti aktyvią gyvenseną, bet ir burti japoniškais kovos menais besidominčius studentus, garsinti Vilniaus universiteto vardą Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvaudamas varžybose ir kituose renginiuose.

Ataskaitiniu laikotarpiu klubas dalyvavo pirmakursiams skirtoje VU Karjeros dienų ašimi esančioje kontaktų mugėje. Dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos šalyje, klubas, laikydamasis saugumo reikalavimų, negalėjo vykdyti treniruočių bei dalyvauti varžybose. Nepaisant to, studijos atstovai socialinėse medijose sekėjams pristatė solinių ir porinių treniruočių galimybes bei kvietė visus sportuoti.

kendo logo


VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika (VU TK)

Ataskaitiniu laikotarpiu VU TK vadovavo Laurynas Totoraitis (iki 2020 m. rugpjūčio mėn.) ir Viktorija Medžiaušaitė (nuo 2020 m. rugsėjo mėn.).

VU SA ir partnerių įsteigta VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika – nemokamos teisinės pagalbos projektas, kuris suteikia tikros profesinės praktikos galimybę vyresniųjų kursų teisės studentams, o visuomenei siūlo nemokamą teisinę pagalbą ir skatina teisinį raštingumą. Prieš 23 metus VU TK įsteigė ir iki šiol ją globoja VU SA, Vilniaus universitetas ir advokatų kontora Ellex Valiunas.

Per metus teisinę pagalbą organizacija suteikė 4791 gyventojui. Remiantis interesantų atgaliniu ryšiu apie organizacijos veiklos kokybę galima daryti išvadą, kad VU Teisės klinika užtikrina pakankamai aukštą kompetencijos lygį ir gerą aptarnavimo kultūrą.

2020 m. veikla sėkmingai pritaikyta darbui karantino sąlygomis. Buvo vykdomos konsultacijos telefonu, Skype platformoje bei elektroniniu paštu. Vasaros laikotarpiu, laikantis visų apsaugos priemonių, teiktos kontaktinės konsultacijos.

Ataskaitiniu laikotarpiu VU TK privalomąją profesinę arba savanorišką praktiką atliko 28 Vilniaus universiteto studentai, kurios bendra trukmė yra 6 mėnesiai. Praktikos metu studentai konsultavo interesantus šeimos, paveldėjimo, darbo, intelektinės nuosavybės, sutarčių, nekilnojamojo turto, vartotojų, administracinės, baudžiamosios teisės klausimais. Taip pat rengė sutarčių projektus, procesinių dokumentų projektus teisminėms institucijos (teismams, darbo ginčų komisijoms), teisines išvadas.

Vilniaus universiteto Teisės klinika aktyviai bendradarbiavo su visuomenės informavimo priemonėmis, reguliariai teikė teisinius komentarus populiariausiems naujienų portalams lrt.lt, 15min.lt, tv3.lt, delfi.lt, lrytas.lt, radijo laidose (Radijo byla, 15/15). Tokiu būdu buvo didinamas visuomenės teisinio švietimo lygis. Vilniaus universiteto Teisės klinikos pavadinimas visuomenės informavimo priemonėse buvo paminėtas apie 40 kartų.

vu tk logo

DĖKOJAME AUGANTIEMS KARTU!DRAUGAI


VU SA 2020–2021 m. ataskaitos projektą koordinavo:

Viltė Jankauskaitė

Leidinį maketavo:

Marius Šomka

Tekstą redagavo:

Paula Zlatkutė
Lijana Savickienė

Tekstą vertė:

Justė Vardauskaitė
Elena Pranevičiūtė
Marija Kliocaitė
Greta Vaicekauskaitė
Paulina Klara Mikėnaitė